Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Over de raad

 

Situering

De SARC is de strategische adviesraad van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en maakt organisatorisch deel uit van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 

 

Wetgeving

Algemeen

 

Kader- en oprichtingsdecreet

 

Benoemingsbesluiten

 

Regeling vergoedingen

 

Regeling delegatie

 

 

Werking

De werking van de SARC is geregeld in het huishoudelijk reglement (PDF) en wordt gepland via een werkprogramma.

 

Waarover adviseert de SARC?

De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.

 

De raad zal ook uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten. Tevens zal de raad, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

 

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over de voorontwerpen van decreet en de ontwerpen van besluit.

 

De Vlaamse Regering moet duiding en toelichting te geven over haar beslissing over de adviezen die ze verplicht is te vragen.

 

Alle adviezen, uitgebracht door de SARC zijn openbaar.

 

Wat is de adviestermijn?

De normale adviestermijn bedraagt 30 dagen. Voor dringende adviezen is de termijn 10 werkdagen. De termijn gaat in van zodra de adviesvraag bij ons is toegekomen.

 

Hoe kan de SARC om advies worden verzocht?

Advies kan gevraagd worden per brief of per e-mail.

 

    • Per brief, gericht aan ‘SARC, t.a.v. mevrouw Annick Schramme, algemeen voorzitter’, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel’
    • Per e-mail, gericht aan sarc@vlaanderen.be

 

De documenten waarover advies wordt gevraagd ontvangen we graag ook digitaal, op bovenvermeld e-mailadres.

 

Hoe komt een advies tot stand?

De Algemene Raad en de sectorraden van de SARC kunnen advies uitbrengen door op een  vergadering te beslissen over het te adviseren thema, door na een vergadering een advies via een schriftelijke procedure af te werken of door een schriftelijke procedure op te starten.

 

Advies na een vergadering

De raad beraadslaagt collegiaal over de uit te brengen adviezen, volgens de procedure van de consensus. Als geen consensus kan worden bereikt, wordt gestemd en wordt de stemmenverhouding in het advies vermeld. Aan een advies kunnen één of meer minderheidsstandpunten worden toegevoegd, ten laatste op het ogenblik dat de raad een beslissing neemt over een advies.

 

Advies via schriftelijke procedure na een vergadering

De secretaris stuurt een ontwerpadvies dat tot stand komt na bespreking door de leden, zo spoedig mogelijk naar de leden. Die krijgen de mogelijkheid om binnen een overeengekomen termijn hun opmerkingen schriftelijk over te maken aan het secretariaat.

 

  • Indien er geen opmerkingen worden ontvangen, wordt het ontwerpadvies als goedgekeurd beschouwd en is het voor publicatie vatbaar.
  • Indien de voorzitter van oordeel is dat er inhoudelijk waardevolle opmerkingen worden gemaakt, kunnen deze worden verwerkt in het ontwerpadvies dat voor een tweede rondvraag aan de leden wordt gestuurd. De leden beschikken dan over twee werkdagen om hun oordeel over de aangebrachte wijzigingen te geven.

 

Indien er over de wijzigingen geen opmerkingen meer zijn, wordt het advies als goedgekeurd beschouwd en is het voor publicatie vatbaar.

 

  • Indien er alsnog opmerkingen over de aangebrachte wijzigingen zijn, kan de voorzitter beslissen om het ontwerpadvies opnieuw ter bespreking en goedkeuring op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de betrokken de raad te plaatsen.

 

In het geval dat de voorzitter van oordeel is dat de opmerkingen niet van aard zijn om het bijgestelde ontwerpadvies te wijzigen, wordt het advies als goedgekeurd beschouwd en is het voor publicatie vatbaar.

 

Advies via schriftelijke procedure

In geval van een schriftelijke afhandeling krijgen alle leden de mogelijkheid om schriftelijk hun bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het advies.
De voorzitter of de betrokken raad kan ter voorbereiding van een advies, een werkgroep, een lid, de voorzitter, de ondervoorzitter of de secretaris belasten met het opstellen van een ontwerpadvies.
De secretaris stuurt een ontwerpadvies dat aldus tot stand komt, zo spoedig mogelijk naar de leden. Die krijgen de mogelijkheid om binnen de zeven dagen hun opmerkingen schriftelijk over te maken aan het secretariaat.

 

  • Indien er geen opmerkingen worden ontvangen, wordt het ontwerpadvies als goedgekeurd beschouwd en is het voor publicatie vatbaar.
  • Indien de voorzitter van oordeel is dat er inhoudelijk waardevolle opmerkingen worden gemaakt, kunnen deze worden verwerkt in het ontwerpadvies dat voor een tweede rondvraag aan de leden wordt gestuurd. De leden beschikken dan over zeven dagen om hun oordeel over de aangebrachte wijzigingen te geven.

 

Indien er over de wijzigingen geen opmerkingen meer zijn, wordt het advies als goedgekeurd beschouwd en is het voor publicatie vatbaar.

 

  • Indien er alsnog opmerkingen over de aangebrachte wijzigingen zijn, kan de voorzitter beslissen om het ontwerpadvies ter bespreking en goedkeuring op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de betrokken raad te plaatsen.

 

In het geval dat de voorzitter van oordeel is dat de opmerkingen niet van aard zijn om het bijgestelde ontwerpadvies te wijzigen, wordt het advies als goedgekeurd beschouwd en is het voor publicatie vatbaar.’

 

 

Structuur

Binnen de structuur van de SARC is er een algemene raad, een vast bureau en vier sectorraden, namelijk een sectorraad voor Kunsten en Erfgoed, een sectorraad voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, een sectorraad voor Sport en een sectorraad Media. Ze kunnen daarvoor rekenen op de ondersteuning van een professioneel secretariaat.

 

De algemene raad zorgt voor de conceptualisering van het cultuurbeleid door de beleidsvelden in een samenhangende context en in een ruimer maatschappelijk kader te plaatsen. De algemene raad geeft advies over alle thema’s die meerdere beleidsvelden aanbelangen. Hij verzorgt ook de interne coördinatie van de adviezen van de sectorraden.

 

De vier sectorraden zijn autonoom bevoegd en geven rechtstreeks adviezen over hun specifiek beleidsveld. U vindt meer informatie over de verschillende sectorraden via de linkernavigatie.

 

Het vast bureau neemt het bestuur van de SARC waar. Het vast bureau is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorraden en wordt voorgezeten door de algemene voorzitter.