Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Oproep voor onafhankelijke, deskundige leden voor de SARC - deadline 12/06/2016

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke, deskundige personen die lid willen worden van de Algemene Raad of één van de sectorraden. Meer informatie over de historiek, de opdracht en de samenstelling van deze strategische adviesraad vind je verder op deze website of via de linkernavigatie.

 

 

Over de oproep

De SARC wordt samengesteld uit zowel vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld op Vlaams niveau als uit onafhankelijke experts, die samenwerken aan het tot stand komen van inhoudelijk sterk onderbouwde strategische adviezen. Deze oproep zoekt heel bewust naar deze onafhankelijke deskundige leden. Je kan je kandidaat stellen om als onafhankelijke deskundige lid te worden:

 

 

Je wordt voor een termijn van vier jaar benoemd door de Vlaamse Regering.

 

De minister bevoegd voor Cultuur, Media, Jeugd en Brussel en de minister bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport doen samen een voorstel voor de Algemene Raad. De onafhankelijke deskundigen in de sectorraden worden voorgedragen op voorstel van de ministers die bevoegd zijn voor de sector.

 

Zelf de oproep verspreiden?

 

Hoe werkt de SARC?

De SARC is de strategische adviesraad van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Binnen zijn structuur is er een Algemene Raad, een Vast Bureau en vier sectorraden, namelijk een sectorraad voor Kunsten en Erfgoed, een sectorraad voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, een sectorraad voor Sport (Vlaamse Sportraad) en een sectorraad Media. Ze kunnen rekenen op de ondersteuning van een professioneel secretariaat. De SARC maakt onderdeel uit van het Departement voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 

De Algemene Raad zorgt voor de conceptualisering van het beleid op vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media door de beleidsvelden in een samenhangende context en in een ruimer maatschappelijk kader te plaatsen. De Algemene Raad geeft advies over alle thema’s die meerdere beleidsvelden aanbelangen. Hij zorgt ook voor de coördinatie van de adviezen van de sectorraden.
De vier sectorraden zijn autonoom bevoegd en geven rechtstreeks adviezen over hun specifiek beleidsveld.
Het Vast Bureau neemt het bestuur van de Strategische AdviesRaad waar.

 

De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De SARC draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.

 

De SARC brengt ook uit eigen beweging of op verzoek advies uit over ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten. Tevens geeft de SARC, op eigen initiatief of op verzoek, advies over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, en over internationale verdragen die voorbereid worden.
Je kan meer lezen over de SARC in de rubriek ‘over de raad’ of in het jaarverslag.

 

Alle adviezen die de SARC uitbrengt, zijn openbaar.

 

Wie zit er in de SARC?

De SARC wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en uit onafhankelijke deskundigen.

 

De Algemene Raad telt dertien leden, namelijk:

 • vier onafhankelijke deskundigen met een generalistische invalshoek die geen deel uitmaken van een sectorraad;
 • één vertegenwoordiger voorgedragen door de Vlaamse Jeugdraad;
 • twee vertegenwoordigers van elke sectorraad waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter.

De voorzitter van de Algemene Raad wordt door de Vlaamse Regering aangewezen uit de onafhankelijke deskundigen. De voorzitter vertegenwoordigt de raad in rechte, onverminderd de mogelijkheid tot delegatie van die bevoegdheid.

 

De sectorraden bestaan elk uit een oneven aantal van minstens 13 en maximaal 19 leden, waarvan nooit meer dan de helft onafhankelijke deskundigen kunnen zijn. De leden van de sectorraden wijzen een voorzitter en een ondervoorzitter aan.

 

Binnen de sectorraad Sociaal-Cultureel Werk is de verhouding per decreet bepaald als volgt: negen vertegenwoordigers uit het middenveld van het Sociaal-cultureel Werk voor Volwassenen, twee leden voorgedragen door de Vlaamse Jeugdraad en acht onafhankelijke deskundigen.

 

Binnen de sectorraad Media bestaan, conform de decretale bepaling, de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld per decreet uit vertegenwoordigers van de openbare omroep, de particuliere televisieomroepen, de particuliere radio-omroepen, de dag- en weekbladen, de beroepsjournalisten, de elektronische communicatienetwerken, de audiovisuele sector, de vereniging voor auteursrechten, de reclamesector en de gebruikers.

 

Het Vast Bureau bestaat uit de voorzitter van de Algemene Raad, de voorzitters of ondervoorzitters van de sectorraden en uit de secretaris die de leiding heeft over het secretariaat.

 

 

Wie kan zich kandidaat stellen?

De onafhankelijke deskundige leden zullen meewerken aan het tot stand komen van inhoudelijk sterk onderbouwde strategische adviezen, hetzij in één van de sectorraden hetzij in de Algemene Raad.

 

Met de term ‘onafhankelijke deskundigheid’ bedoelen we:

 

 • professionele deskundigheid (door het beroep dat men uitoefent);
 • academische deskundigheid (door de opleiding);
 • expliciete ervaringsdeskundigheid;
 • deskundigheid op het gebied van economische, juridische, journalistieke of medische (voor het beleidsdomein Sport) aangelegenheden is een pluspunt.

 

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze:

 

 • blijk geven van een generalistische invalshoek en het geheel van het beleidsdomein kunnen overzien;
 • beschikken over de nodige kennis van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
 • ervaring hebben met de conceptuele benadering ervan;
 • bereid zijn de functie van lid van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uit te oefenen in volledige onafhankelijkheid van de Vlaamse overheid. Deze positionering kan het beste worden omschreven als constructieve loyauteit, vanuit afstandelijkheid en onbevooroordeeldheid. Tegelijk kunnen de leden van geen enkele overheid instructies ontvangen;
 • bereid zijn zich onafhankelijk op te stellen ten opzichte van een werkgever of bestuursorganen waarin men zetelt. Dit betekent dat de leden geacht worden geen belangen van individuele organisaties te vertegenwoordigen. Zij kunnen van geen enkele organisatie instructies ontvangen;
 • de nodige tijd hiervoor ter beschikking stellen. Daarbij wordt uitgegaan van vier vergaderingen van een dagdeel per jaar voor de Algemene Raad, zes vergaderingen voor het Vast Bureau en tien vergaderingen voor de sectorraden per jaar. Indien nodig kunnen werkgroepen worden samengeroepen.

 

 

Wie kan zich géén kandidaat stellen?

Personen met de volgende mandaten, ambten, beroepen of lidmaatschappen komen niet in aanmerking als lid van de SARC:

 

 • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;
 • het ambt van minister, staatssecretaris en hun kabinetsleden;
 • het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister tot wiens bevoegdheid de betrokken strategische adviesraad behoort;
 • het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement en de bij het Vlaams Parlement opgerichte diensten;
 • het ambt van personeelslid van de strategische adviesraad;
 • lidmaatschap van advies- en beoordelingscommissies binnen het beleidsdomein;
 • personeelslid van steunpunten of instellingen met een vergelijkbare opdracht binnen het beleidsdomein;
 • specifiek voor de onafhankelijke deskundigen in de sectorraad Media: de uitoefening in hoofdberoep van om het even welke functie in een mediabedrijf of -instelling.

 

 

Hoe verloopt de benoemingsprocedure voor de onafhankelijke deskundigen?

De kandidaten zullen door de Vlaamse Regering op basis van de motivatie en het curriculum vitae beoordeeld worden op hun onafhankelijkheid, deskundigheid en ervaring in één of meerdere van de taakgebieden van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daarnaast zal de Vlaamse Regering rekening houden met:

 

 • het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid (B.S. 06.08.2007), waarin wordt bepaald dat ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van hetzelfde geslacht mogen zijn;
 • een evenwichtige verdeling over de ideologische en filosofische strekkingen;
 • de bepalingen over diversiteit in actieplannen en visieteksten van de Vlaamse Regering met de nodige aandacht voor de vertegenwoordiging van mensen van allochtone afkomst;
 • een redelijke verdeling van de vertegenwoordiging van bestuursniveaus, werksoorten en initiatiefnemers op het gebied van Cultuur, Jeugd, Sport en Media zodanig dat de Raad een weerspiegeling vormt van de desbetreffende beleidsvelden, zonder per sector of subsector één specifieke vertegenwoordiging te hebben.

 

De leden ontvangen een vergoeding per formele zitting voor hun aanwezigheid op de vergaderingen en een vergoeding voor de verplaatsingskosten.

 

 

Hoe kan je je kandidaat stellen?

De kandidaat-leden worden verzocht hun gemotiveerde kandidatuur, samen met een uitgebreid curriculum vitae met vermelding van de deskundigheid in te geven via het inschrijvingsformulier. De kandidaten dienen een voorkeur aan te geven voor de Algemene Raad of voor een bepaalde sectorraad.

 

De sollicitatieperiode liep tot 12 juni 2016.