Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies over het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972

16/03/2021

Op 16 maart 2021 bracht de Sectorraad Media op vraag van minister Dalle advies uit over het voorontwerp van decreet houdende de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (EWEC).

Advies over de opname van Muaythai op de sporttakkenlijst

16/03/2021

Op 16 maart 2021 bracht de Vlaamse Sportraad op vraag van minister Weyts advies uit over alle aspecten en voorwaarden die in het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector geformuleerd zijn met betrekking tot de vraag om Muaythai op te nemen op de sporttakkenlijst.

Advies bij het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele Kunsten

12/03/2021

Op 12 maart 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk op eigen initiatief advies uit over het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele Kunsten.

Advies bij het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact

16/02/2021

Op 12 februari 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk een advies over het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact, wat het waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid.

Briefadvies over de bijdrage en meerwaarde van sport in het Vlaams relancebeleid n.a.v. corona

8/02/2021

Op 3 februari 2021 bracht de Vlaamse Sportraad op eigen initiatief een briefadvies over de bijdrage en meerwaarde van sport in het Vlaams relancebeleid nav corona.

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

8/02/2021

Op 29 januari 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk een advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

Advies over de eindtermen 2e en 3e graad secundair onderwijs

8/02/2021

Op 29 januari 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk op eigen initiatief een advies over het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graag van het secundair onderwijs.

Advies bij de aanpassing van het amateurkunstendecreet m.b.t. reservevorming

8/02/2021

Op 29 januari 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk een advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten.

SARC verwelkomt nieuwe collega

8/01/2021

Op 5 januari 2021 verwelkomde het secretariaatsteam van de SARC een nieuwe collega, Valerie Ansoms. Zij is de nieuwe secretaris van de Sectorraad Media. Bekijk de contactgegevens van Valerie Ansoms.

Advies over operationele bijsturingen in het kader van de coronamaatregelen

8/01/2021

Op 8 januari 2021 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk op eigen initiatief advies uit over enkele aspecten die binnen het kader van de coronamaatregelen op korte termijn bijsturing vragen.

Briefadvies over de BBT Media 2021

8/01/2021

Op 21 december 2020 bracht de Sectorraad Media een advies over de beleids- en begrotingstoelichting (BBT) Media 2021.

Advies over de wijziging van het besluit houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

8/01/2021

Op 21 december 2020 bracht de Vlaamse Sportraad een advies over de wijziging van het besluit houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.