Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies over het programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2021

3/06/2021

Op 17 mei 2021 bracht de Algemene Raad op vraag van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed spoedadvies uit over het voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2021.

Advies strategische visienota cultureel erfgoed

14/05/2021

Op 14 mei 2021 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed op vraag van minister-president Jan Jambon advies uit over de strategische visienota cultureel erfgoed.

Advies over de wijziging van het decreet georganiseerde sportsector wat betreft G-sport

30/04/2021

Op 30 april 2021 bracht de Vlaamse Sportraad op vraag van minister Weyts advies uit over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, wat betreft de G-sport.

Advies bij het uitvoeringsbesluit Kunstendecreet

30/04/2021

Op 30 april 2021 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed op vraag van minister-president Jan Jambon advies uit over het ontwerp Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten.

Advies over de Digital Services Act

21/04/2021

Op 21 april 2021 bracht de Sectorraad Media advies uit bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG.

De SARC legt zijn jaarverslag 2020 aan u voor.

19/04/2021

De SARC legt zijn jaarverslag 2020 aan u voor. De SARC bracht in 2020 in totaal 39 adviezen uit. Hoe deze tot stand kwamen, wie eraan meewerkte, en hoe deze adviezen een rol speelden in de beleidscyclus: dat en meer leest u in dit jaarverslag.

Advies over het subsidiereglement talentontwikkeling amateurkunsten

13/04/2021

Op 13 april 2021 brachten de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk op vraag van minister-president Jan Jambon advies uit over het subsidiereglement projectondersteuning talentontwikkeling amateurkunsten.

Advies over wijziging van besluit betreffende het frequentieplan

13/04/2021

Op 13 april 2021 bracht de Sectorraad Media op vraag van minister Dalle advies uit over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties.

Advies over een lokaal relancebeleid en versoepelingen na vaccinatie

7/04/2021

Op 7 april 2021 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk naar aanleiding van enkele signalen uit het veld en de resultaten van bevragingen (o.a. door De Ambrassade, De Federatie en het Netwerk tegen Armoede op eigen initiatief advies uit over de nood aan een lokaal relancebeleid en de discussie met betrekking tot het toekennen van versoepelingen aan reeds gevaccineerde burgers.

Advies over het experimenteel reglement Kunst in Opdracht in de publieke ruimte

6/04/2021

Op 6 april 2021 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed op vraag van minister-president Jambon een spoedadvies uit over het experimenteel reglement voor een stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht.

Advies over de toekenning van steun aan de sportsector naar aanleiding van COVID-19

2/04/2021

Op 2 april 2021 bracht de Vlaamse Sportraad op vraag van minister Ben Weyts bij hoogdringendheid advies uit over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van regels over de toekenning van steun aan de sportsector naar aanleiding van de COVID-19 pandemie.

Advies over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

1/04/2021

Op 1 april 2021 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk op eigen initiatief advies uit over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid.

Advies bij het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep

30/03/2021

Op 30 maart 2021 bracht de Sectorraad Media op vraag van minister Dalle bij hoogdringendheid advies uit over het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep. Het ontwerp van BVR geeft uitvoering aan een wijziging van het decreet betreffende radio-omroep en televisie (Mediadecreet).

Advies over het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972

16/03/2021

Op 16 maart 2021 bracht de Sectorraad Media op vraag van minister Dalle advies uit over het voorontwerp van decreet houdende de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (EWEC).

Advies over de opname van Muaythai op de sporttakkenlijst

16/03/2021

Op 16 maart 2021 bracht de Vlaamse Sportraad op vraag van minister Weyts advies uit over alle aspecten en voorwaarden die in het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector geformuleerd zijn met betrekking tot de vraag om Muaythai op te nemen op de sporttakkenlijst.

Advies bij het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele Kunsten

12/03/2021

Op 12 maart 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk op eigen initiatief advies uit over het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele Kunsten.