Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media > historiek en archieven > Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding

 

Adviezen

2007

Advies Onderwerp

Advies 01.07 (PDF)

Wijziging ontwerp van decreet betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Advies 02.07 (PDF)

Voorstel tot een Europees creditsysteem voor beroepsopleiding en –onderwijs (ECVET).

Advies 03.07 (PDF)

Vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum.

Advies 04.07 (PDF)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Advies 05.07 (PDF)

Betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

Advies 06.07 (PDF)

Betreffende het decreet houdende de bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.

2006

Advies Onderwerp

Advies 01.06 (PDF)

Reglement voor de subsidiëring van participatie-, experimentele en bijzondere projecten en hobbyverenigingen – 2006.

Advies 02.06 (PDF)

Informatieopdracht van de openbare bibliotheek.

Advies 03.06 (PDF)

Samenwerking school en bibliotheek.

Advies 04.06 (PDF)

Wijziging uitvoering betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

Advies 05.06 (PDF)

De prijs van het sociaal-cultureel werk.

Advies 06.06 (PDF)

Reglement voor de ondersteuning van het Vlaams circuslandschap.

Advies 07.06 (PDF)

Evaluatie van het decreet betreffende het sociaal-cultureel werk.

Advies 08.06 (PDF)

Voorontwerp van decreet houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Advies 09.06 (PDF)

Amateurkunsten.

 

2005

Advies Onderwerp

Advies 01.05 (PDF)

Het reglement voor de subsidiëring van uitzonderlijke culturele initiatieven en van hobbyverenigingen.

Advies 02.05 (PDF)

Evaluatie van het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Advies 03.05 (PDF)

Aandachtspunten bij de opmaak van de begroting 2006 van de Vlaamse Gemeenschap.

Advies 04.05 (PDF)

Vergelijking tussen de Beleidsnota Cultuur 2004-2009 en het Memorandum 2004 voor de nieuwe Vlaamse regering.

Advies 05.05 (PDF)

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2000 betreffende de Amateurkunsten.

Advies 06.05 (PDF)

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Advies 07.05 (PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel-volwassenenwerk.

Advies 08.05 (PDF)

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Advies 09.05 (PDF)

Ontwerp van een Europees Kwalificatiekader EQF.

 

2004

Advies Onderwerp

Advies 01.04 (PDF)

Voorontwerp van decreet op aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.

Advies 02.04 (PDF)

Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Advies 03.04 (PDF)

Voorontwerp van decreet betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor het paritair comité voor de socio-culturele sector.

Advies 04.04 (PDF)

Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk.

Advies 05.04 (PDF)

Resolutie betreffende de begeleiding van (ex-)gedetineerden en hun omgeving.

Advies 06.04 (PDF)

Uitvoering begroting 2004 en begroting 2005 van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

Verslagen

2007

Commissie Amateurkunsten

Commissie Bibliotheken en Culturele Centra

Commissie Volksontwikkeling

Plenaire Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding

Dagelijks bestuur

 

2006

Commissie Amateurkunsten

Commissie Bibliotheken

Commissie Bibliotheken en Culturele Centra

Commissie Culturele Centra

Commissie Volksontwikkeling

Plenaire Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding

 

2005

Commissie Amateurkunsten

Commissie Bibliotheken

Commissie Bibliotheken en Culturele Centra

Commissie Culturele Centra

Commissie Volksontwikkeling

Plenaire Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding

 

2004

Commissie Amateurkunsten

Commissie Bibliotheken

Commissie Bibliotheken en Culturele Centra

  • Geen verslagen

Commissie Culturele Centra

Commissie Volksontwikkeling

Plenaire Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding

 

 

Jaarverslagen