Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Raad voor de Kunsten

 

Adviezen

2008

Advies Onderwerp

Advies K01.08 (PDF)

Herziening van het Kunstendecreet

 

2007

Advies Onderwerp

Advies C02.07 (PDF)

Advies naar aanleiding van de Bolognahervormig in het hoger kunstonderwijs (verbinding en wisselwerking tussen het Kunstenveld en het Hoger Kunstonderwijs).

Advies K01.07 (PDF)

Advies aangaande het voorontwerp van decreet houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.

Advies K02.07 (PDF)

Advies aangaande de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen".

Advies C06.07 (PDF)

Advies over het Erfgoeddecreet.

 

2006

Advies Onderwerp

Advies K01.06 (PDF)

Reglement voor de subsidiëring van participatie-, experimentele en bijzondere projecten, en hobbyverenigingen 2006.

Advies K02.06 (PDF)

Ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Advies K03.06 (PDF)

Wijzigingen van de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de reservevorming in het Kunstendecreet.

Advies K04.06 (PDF)

Aanvullingen bij het Kunstendecreet.

Advies K05.06 (PDF)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van aanvullende beoordelingscriteria in uitvoering van artikel 8, § 2 van het Kunstendecreet van 2 april 2004 voor tweejarige of vierjarige financieringsbudgetten.

Advies K06.06 (PDF)

De oprichting van de nieuwe adviesraad.

 

2005

Advies Onderwerp

Advies K01.05 (PDF)

Ontwerp van reglement voor de subsidiëring van participatie-, experimentele, uitzonderlijke en bijzondere projecten, en hobbyverenigingen.

 

2004

Advies Onderwerp

Advies K01.04 (PDF)

Ontwerp van het reglement voor de subsidiëring van participatie-, experimentele, uitzonderlijke en bijzondere projecten, en hobbyverenigingen.

Kunstendecreet (nieuw venster) (cfr regelgeving)

Advies K02.04 (PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de uitvoering van het erfgoeddecreet van…

Erfgoeddecreet (nieuw venster) (cfr regelgeving)

Advies K03.04 (PDF)

Voorontwerp van decreet tot omvorming van de openbare instelling 'Vlaamse Opera' in een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.

Advies K04.04 (PDF)

Het oprichtingsbesluit tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Kunsten en Erfgoed'.

Advies K05.04 (PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het erfgoeddecreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel erfgoedbeleid, voor wat betreft de musea, de cultureel-erfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed.

 

 

Verslagen

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

 

Jaarverslagen

2007

 

2006

 

2005

 

2004