Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Raad voor Cultuur

 

Adviezen

2007

Advies Onderwerp

Advies C01.07 (PDF)

Het tweede protocol bij het verdrag van Den Haag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict.

Advies CO2.07 (PDF)

Advies naar aanleiding van de Bolognahervormig in het hoger kunstonderwijs (verbinding en wisselwerking tussen het Kunstenveld en het Hoger Kunstonderwijs).

Advies C03.07 (PDF)

Advies over het decreet houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.

Advies C04.07 (PDF)

Advies omtrent het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008.

Advies C05.07 (PDF)

Advies over het ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, opgemaakt in Parijs op 2 november 2001.

Advies C06.07 (PDF)

Advies over het Erfgoeddecreet.

 

2006

Advies Onderwerp

Advies C01.06 (PDF)

Het statuut van de reisbureaus.

Advies CO2.06 (PDF)

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006.

Pre-advies C03.06 (PDF)

Voorstellen in verband met de oprichting en samenstelling van een strategische adviesraad voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Advies C04.06 (PDF)

Strategieën om de cultuurcompetentie te verhogen.

Advies C05.06 (PDF)

De oprichting van de strategische adviesraad.

Advies C06.06 (PDF)

Instemming met het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen.

 

2005

Advies Onderwerp

Advies C01.05 (PDF)

Ontwerp van reglement voor de subsidiëring van participatie-, experimentele, uitzonderlijke en bijzondere projecten, en hobbyverenigingen.

Advies C02.05 (PDF)

Afschaffing van het cultuurpact. Een pleidooi voor diversiteit, openheid, participatie en betrokkenheid.

Advies C03.05 (PDF)

Ratificatie Unesco '70.

Advies C04.05 (PDF)

Nieuwe beheersovereenkomst van de VRT: Democratie, cultuur, kunst en de VRT.

Advies C05.05 (PDF)

Een samenhangend internationaal Vlaams cultuurbeleid.

Advies C06.05 (PDF)

Administratieve last.

Advies C07.05 (PDF)

Evaluatie van het systeem ‘impulssubsidies’.

Advies C08.05 (PDF)

Toegangsprijzen voor culturele activiteiten en de cultuurbetaalkaart.

Advies C09.05 (PDF)

Ratificatie UNESCO-conventie over immaterieel cultureel erfgoed.

Advies C10.05 (PDF)

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006.

Advies C11.05 (PDF)

Het culturele (in) Europa: bewust omgaan met diversiteit.

Advies C12.05 (PDF)

Een Vlaams beleid voor cultuurindustrie.

Advies C13.05 (PDF)

Het belang van de federale culturele instellingen voor het cultuurbeleid in Vlaanderen. Visie over een werkbare structuur.

 

2004

Advies Onderwerp

Advies C01.04 (PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de uitvoering van het kunstendecreet van ...

Kunstendecreet (nieuw venster) (cfr regelgeving)

Advies C02.04 (PDF)

Voorontwerp van decreet op aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.

Advies C03.04 (PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de uitvoering van het erfgoeddecreet van…

Erfgoeddecreet (nieuw venster) (cfr regelgeving)

Advies C04.04 (PDF)

Wijziging van het besluit betreffende de adviserende Beroepscommissie.

Advies C05.04 (PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het erfgoeddecreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel erfgoedbeleid, voor wat betreft de musea, de cultureel-erfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed.

 

 

Verslagen

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

 

Jaarverslagen

2007

 

2006

 

2005

 

2004