Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Vlaamse Mediaraad

 

Adviezen

2007

Advies Onderwerp

Advies 2007/001
(PDF)

Inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen

Advies 2007/002
(PDF)

Inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarbij tijdelijke frequentiekanalen ter beschikking worden gesteld aan de Vlaamse Radio- en Televisieomroep voor het uittesten van nieuwe technologieën

Advies 2007/003
(PDF)

Inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media

Advies 2007/004
(PDF)

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van artikel 2, 17° van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (boodschappen van algemeen nut)

Advies 2007/005
(PDF)

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van artikel 2, 17° van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (boodschappen van algemeen nut)

Advies 2007/006
(PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvulling van de code voor reclame en sponsoring op radio en televisie met specifieke bepalingen over reclame en sponsoring gericht op kinderen en jongeren

Advies 2007/006 addendum
(PDF)

Minderheidsstandpunt Test Aankoop bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvulling van de code voor reclame en sponsoring op radio en televisie met specifieke bepalingen over reclame en sponsoring gericht op kinderen en jongeren

Advies 2007/007
(PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisiediensten

 

2006

Advies Onderwerp

Advies 2006/001
(PDF)

Inzake de “haalbaarheid” en de “meerwaarde” van de invoering van een systeem van Kijkwijzer (cfr. Nederland) voor de Vlaamse omroepen

Advies 2006/002
(PDF)

Inzake het voorontwerp van decreet houdende  wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

Advies 2006/003
(PDF)

Inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media

Advies 2006/004
(PDF)

Inzake het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen

Advies 2006/005
(PDF)

Inzake het voorontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van titel III en titel IV van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

Advies 2006/006
(PDF)

Inzake het voorontwerp van decreet houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Advies 2006/007
(PDF)

Inzake het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gemeenschappen inzake telecommunicatie- en omroepregulatoren

Advies 2006/008
(PDF)

Inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld

Advies 2006/009
(PDF)

Inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen

 

2005

Advies Onderwerp

Advies 2005/001
(PDF)

Voorontwerp van decreet houdende de toevoeging van een derde lid aan artikel van het decreet van 17 maart 1998 houdende regeling van het recht op vrije nieuwsgaring en de uitzending van korte berichtgeving door de omroepen

Advies 2005/002
(PDF)

Voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio en televisie

Advies 2005/003
(PDF)

Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

Studie Opdracht volbracht?
(PDF, 1,30 MB)

"Opdracht volbracht? Een studie naar de taken van de VRT." Deze studie werd op 12 december 2005 in aanwezigheid van de pers overhandigd aan minister Geert Bourgeois

Advies 2005/004
(PDF)

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 december 2005 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse regulator voor de Media en houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

Advies 2005/005
(PDF)

Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen in Titel II van de decreten  betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, het zogenaamde “VRT-decreet”.

 

2004

Advies Onderwerp

Advies 2004/001
(PDF)

Voorontwerp van besluit tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie

 

2003

Advies Onderwerp

Advies 2003/001
(PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere, regionale en lokale radio-omroepen

Advies 2003/002
(PDF)

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten  betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie

 

2002

Advies Onderwerp
Bijlage lezing beleidsbrief Media 2002
(PDF)
Bijlage lezing beleidsbrief Media 2002 van minister Dirk Van Mechelen

Advies 2002/001
(PDF)

Regionale televisie-omroepen

Advies 2002/002
(PDF)

Particuliere radio-omroepen

Advies 2002/003
(PDF)

Voorontwerp van decreet houdende het Vlaams geïntegreerd beleid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Advies 2002/004
(PDF)

Uitvoering van de wet van 23 januari 2002 betreffende de reclame voor motorvoertuigen

Advies 2002/005
(PDF)

Concentratie en pluralisme in de media

Advies 2002/006
(PDF)

De richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake elektronische communicatienetwerken en -diensten en de Beschikking inzake het Radiospectrumbeleid (Publicatieblad E.G. 24 april 2002, afl. L 108).
Bijlage bij het advies nr. 2002/006 (PDF)

Advies 2002/007
(PDF)

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende aanvullende kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep

 

2001

Advies Onderwerp
Advies 2001/001
(PDF)
Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure van het Vlaams Commissariaat voor de Media (telewinkelomroepen)

Advies 2001/002
(PDF)

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende landelijke radio-omroepen

Advies 2001/003
(PDF)

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake media wat de invoering van de euro betreft

Advies 2001/004
(PDF)

Voorontwerp van decreet betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake media wat de invoering van de euro betreft

Advies 2001/005
(PDF)

Onderzoek naar de economische leefbaarheid van de regionale televisieomroepen, rapportering opgesteld door Podium Perception Management

Advies 2001/006
(PDF)

Concentratie en pluralisme in de Media

Advies 2001/007
(PDF)

Vraag om advies inzake het voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende de bepaling dat aan de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke radio-omroepen worden gesteld, bijkomende frequenties kunnen worden toegevoegd

Advies 2001/008
(PDF)

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999 houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en/of televisieprogramma’s op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)

 

2000

Advies Onderwerp
Advies 2000/001
(PDF)
Herziening van de gecoördineerde decreten betreffende de regionale omroepen

Advies 2000/002
(PDF)

Voorstel van decreet van de heer C. Decaluwé betreffende het recht op informatie en houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie

Advies 2000/003
(PDF)

Voorstel van decreet van de heer C. Decaluwe houdende wijziging van artikel 82 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 ( aanpassing van de 5 minuten regel inzake reclame rond kinderprogramma’s)

Advies 2000/004
(PDF)

Ontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 - Landelijke radio-omroepen

Advies 2000/005
(PDF)

Ontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 – Landelijke particuliere radio-omroepen

Advies 2000/006
(PDF)

Kwaliteit op de openbare omroep

Advies 2000/007
(PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure van het Vlaams Commissariaat voor de Media

 

1999

Advies Onderwerp
Advies 1999/001
(PDF)
Beleidsbrief Film in Vlaanderen

Advies 1999/002
(PDF)

Voorstel van decreet van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

Advies 1999/003
(PDF)

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving

Advies 1999/004
(PDF)

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van productiepremies aan sommige audiovisuele producties

Advies 1999/005
(PDF)

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma’s op de Vlaamse Radio en Televisie (VRT)

Advies 1999/006
(PDF)

Opleiding journalisten

Advies 1999/007
(PDF)

Televisie-aanbod via de kabel

 

1998

Advies Onderwerp

Advies 1998/01
(PDF)

Erkenning van een derde betaalomroepprogramma van de NV Canal Plus Televisie

Advies 1998/001
(PDF)

Voorontwerp van decreet tot regeling van de rechtspositie van het statutair en contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor

Advies 1998/02
(PDF)

Omroepprogramma "Het Weer Kanaal"

Advies 1998/002
(PDF)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de inwerkingtreding van artikel 37, 1° van het decreet van 28 april 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

Advies 1998/03
(PDF)

Erkenning als doelgroepomroep "Vlaamse Business Televisie"

Advies 1998/04
(PDF)

Aanvraag vergunning TVD Radio Public

Advies 1998/05
(PDF)

Doorgeven van reeks nieuwe omroepprogramma’s door TVD Radio Public

Advies 1998/06
(PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media

Advies 1998/07
(PDF)

Doorgeven van reeks nieuwe omroepprogramma’s door Iverlek-sector 2

Advies 1998/08
(PDF)

Groenboek convergentie telecommunicatie, media en informatietechnologieën

Advies 1998/09
(PDF)

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media

 

 

Jaarverslagen