Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Activiteiten

10 jaar SARC – Wat gebeurde er op 22 januari 2014?


Op 22 januari 2014 bracht de Algemene Raad van de SARC advies uit over goed bestuur in de sectoren Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 

De Algemene Raad, het orgaan binnen de SARC dat overkoepelende thema’s behandelt en de nadruk legt op coördinatie, gemeenschappelijkheid, samenhang, interactie en verwevenheid, wenste het thema ‘cultural governance’ op de agenda te zetten. De SARC heeft immers ook de mogelijkheid om op eigen initiatief advies uit te brengen, naast de (al dan niet verplichte) adviesvragen die hij ontvangt.

 

Cultural governance in de betekenis van ‘goed of deugdelijk bestuur’ was al langer een veelbesproken maatschappelijk thema. Ook de Vlaamse overheid had er eerder al aandacht voor, in de vorm van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector. De organisaties in alle beleidsdomeinen, dus ook in de CJSM-sectoren, werden en worden uitgedaagd om goed bestuur in de praktijk te brengen. Zij zijn immers maatschappelijk geëngageerd: ze werken niet enkel in maar ook voor de maatschappij en gebruiken daarvoor publieke middelen.

 

Het advies betrekt de vier de beleidsvelden die onderdeel uitmaken van de SARC, waarbij de Algemene Raad zijn overkoepelende opdracht ten volle kon uitspelen. Ook betreft het een advies van strategische aard, met langetermijnperspectief. In latere adviezen (bijvoorbeeld dit en dit advies) kon worden teruggegrepen naar dit advies van de Algemene Raad, waarbij de aanbevelingen en argumentaties als nog steeds geldend konden worden hernomen.

 

10 jaar SARC – Wat gebeurde er op 15 januari 2008?

Wat vooraf ging

‘Beter Bestuurlijk Beleid’ (of BBB) was een grootschalige reorganisatie waarbij de Vlaamse overheid een geheel nieuwe organisatiestructuur kreeg. Het hervormde via een kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 de Vlaamse overheid naar homogene beleidsdomeinen, met in elk beleidsdomein dezelfde interne structuur: een departement, één of meerdere verzelfstandigde agentschappen (zgn. IVA en EVA) en een strategische adviesraad.

 

Eén van deze nieuwe beleidsdomeinen was het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De strategische adviesraad voor dat nieuwe beleidsdomein CJSM werd vastgesteld in artikel 24 van het organisatiebesluit van 3 juni 2005.

 

In diezelfde periode werd er ook een decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden opgesteld, het zgn. kaderdecreet. Daarin werden een aantal essentiële beginselen verankerd met betrekking tot de oprichting, de taakomschrijving, de organisatie en de werkwijze van strategische adviesraden.

 

Bij het nieuwe beleidsdomein zijn op dat moment verschillende adviesraden werkzaam: de Raad voor Cultuur, de Raad voor Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportraad en de Vlaamse Mediaraad. Iris Van Riet wordt secretaris van de ‘cel strategische adviesraden’ en leidt de overgang naar één strategische adviesraad in goede banen, in samenspraak met de bestaande raden. De heer Bert Anciaux, de toenmalige Vlaams minister bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport en de heer Geert Bourgeois, de toenmalige Vlaams minister bevoegd voor Media, tekenen samen met Iris Van Riet de structuur uit, zoals die nu nog steeds bestaat.

 

Oprichting van de SARC

Op 15 januari 2008, vijf jaar na de eerste steenlegging van BBB, werd de ‘Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media’ opgericht, met de roepnaam SARC (Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media).

 

Er wordt daarbij een werkwijze ontworpen waarbij de sectoren uit het beleidsdomein CJSM, die weliswaar thematisch bij elkaar aanleunen (de ‘culturele materies’) maar die tegelijk een sterk gespecialiseerde kennis vereisen, op een slagkrachtige manier en met een breed maatschappelijk draagvlak verenigd worden in één raad met rechtspersoonlijkheid. Hij wordt daarom gestructureerd met één algemene raad en vier sectorraden: de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media. De sectorraden zorgen voor inhoudelijk sterk onderbouwde adviezen. De Algemene Raad zorgt voor de conceptualisering van het cultuurbeleid door de beleidsvelden in een samenhangende context en in een ruimer maatschappelijk kader te plaatsen. Elke raad bestaat uit 13 tot 19 leden, een mix van onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. [jaarverslag 2008] [over de raad]

 

Tot op vandaag is deze werkwijze een beproefde en geslaagde manier gebleken om te voorzien in inhoudelijk sterke, gedragen en gewaardeerde adviezen.

 

Gedachtewisseling over de evaluatie van het Kunstendecreet

Op 26 oktober 2017 vond in de Commissie Cultuur een hoorzitting plaats over de evaluatie van het Kunstendecreet. De voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC, de heer Herman Baeten, bracht er de standpunten van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed aan bod.
Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster)

 

Hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de sport

Op 26 oktober 2017 vond in de Commissie inzake het Grensoverschrijdend Gedrag in de sport een hoorzitting plaats. Bart Vanreusel, lid van de Vlaamse Sportraad gaf toelichting bij het recente advies van de Vlaamse Sportraad.
Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster)

 

Toelichting tijdens hoorzitting over de strategische visienota cultureel erfgoed

Op donderdag 20 april vond in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de strategische visienota cultureel erfgoed. Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed nam er het woord namens de sectorraad. U kunt de hoorzitting herbekijken (nieuw venster) op de website van het Vlaams Parlement.

 

Toelichting bij het advies Actieplan Cultuur en Onderwijs

Herman Baeten, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte op donderdag 9 februari in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaamse Parlement het advies van de Algemene Raad over het Actieplan Cultuur & Onderwijs toe. U kunt de hoorzitting over cultuureducatie (nieuw venster) herbekijken.

 

Toelichting bij het advies over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet

Op dinsdag 17 januari vond in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de ondersteuning van de cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen. Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, stelde er het advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van 28 september 2016 voor. U kunt de hoorzitting herbekijken. Lees het verslag van de hoorzitting na op de website van Vlaams Parlement.

 

Toelichting bij het advies bij de wijzigingen aan het mediadecreet – radio

Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, lichtte op dinsdag 6 december 2016 in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement het advies van de Sectorraad Media toe bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het mediadecreet, wat betreft radio-omroeporganisaties. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Toelichting bij het advies over de conceptnota ‘Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap’

Op 15 juni stelde Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, het advies over de conceptnota ‘Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap’ voor in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Toelichting advies bij de conceptnota opvang en vrije tijd voor schoolkinderen

Op 27 april 2016 stelde de SARC zijn advies over de conceptnota opvang en vrije tijd voor in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Toelichting bij het advies over het decreet georganiseerde sportsector

Op 28 april stelde Frank Bulcaen, voorzitter van de Vlaamse Sportraad, het advies over het voorontwerp van decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector voor in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Raadpleeg het verslag op de website van het Vlaams Parlement.

 

Pensioen Iris Van Riet

Op 1 mei 2016 is Iris Van Riet, algemeen secretaris van de SARC en hoofd van het secretariaatspersoneel, met pensioen gegaan.
Momenteel loopt de procedure voor de aanstelling van een nieuw hoofd van het personeel. Tot dan kunt u terecht bij Hanne Schuermans of op sarc@vlaanderen.be.
We danken Iris van harte voor haar jarenlange inzet en wensen haar het allerbeste.

Contact secretariaat SARC.

 

Toelichting advies Conceptnota Vrije tijd en opvang van schoolkinderen

Op woensdag 27 april wordt de SARC uitgenodigd in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor een toelichting bij zijn advies bij de conceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen’.

Wanneer het verslag van deze hoorzitting beschikbaar is, kunt u dat raadplegen op de website van het Vlaams Parlement.

 

Ontmoeting Vlaams minister Sven Gatz

De Algemene Raad, de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk gingen op 14 maart in gesprek met Vlaams minister Sven Gatz. In een open en constructief gesprek gingen de aanwezigen in op een aantal thema’s zoals de provinciale afslanking, een regionaal cultuurbeleid, de hervorming inzake cultureel erfgoed, het nieuwe beleidskader voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de rol van een strategische adviesraad. Minister Gatz uitte de ambitie om in de toekomst verder in dialoog te treden met de sectorraden.

 

Toelichting advies over de conceptnota ‘Een nieuw decreet over de georganiseerde sportsector’

Op 24 september 2015 lichtte de Vlaamse Sportraad in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement het advies over de conceptnota ‘Een nieuw decreet over de georganiseerde sportsector’ toe.

Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster).

 

Hoorzitting Advies Beheersovereenkomst VRT

Op maandag 15 juni vond in de Commissie Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, stelde er het advies van de Sectorraad Media (PDF) voor.

Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster) of lees het verslag (PDF) van deze hoorzitting op de website van het Vlaams Parlement.

 

Factsheet zelfscan 2014

De SARC organiseerde in 2014 voor de tweede keer een bevraging van zijn leden. De eerste keer vond plaats in 2010.
Voor de zelfscan 2014 werden alle leden van de SARC (Algemene Raad, Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, Vlaamse Sportraad en Sectorraad Media) uitgenodigd om een vragenlijst, bestaande uit 7 hoofdvragen en een aantal subvragen, in te vullen. Achteraf werden de resultaten plenair besproken.
De factsheet (PDF) geeft een overzicht van de voornaamste resultaten. Het rapport is op aanvraag beschikbaar.

 

Hoorzitting Strategische Visienota Kunsten

Op donderdag 23 april 2015 vond in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de Strategische Visienota Kunsten. Heidi De Nijn, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte er het advies over de Strategische Visienota Kunsten van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed (PDF) toe.

Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster) via het Youtubekanaal van het Vlaams Parlement of lees het verslag (PDF) van deze hoorzetting op de website van het Vlaams Parlement.

 

Gedachtewisseling over muziektheater in Vlaanderen

De SARC, de Adviescommissie Kunsten en de Beoordelingscommissie Muziektheater ontvingen werden door de voorzitter van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement gevraagd een gemeenschappelijke nota te ontwikkelen over muziektheater in Vlaanderen. Deze nota werd op 26 maart 2014 tijdens een gedachtewisseling aan de commissie voorgesteld.
Herman Baeten, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte er de aanbevelingen van de sectorraad toe.

 

Lees hier de gemeenschappelijke nota en het verslag van de gedachtewisseling (nieuw venster).

 

Hoorzitting vernieuwing Kunstendecreet

Op donderdag 18 april 2013 vond in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement de eerste van twee hoorzittingen rond de herziening van het Kunstendecreet plaats. Heidi De Nijn en Herman Baeten, voorzitter en ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, namen er het woord. Lees het verslag van de hoorzittingen kunstendecreet (PDF op de website van het Vlaams Parlement).

 

Werkprogramma 2013

De SARC, de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, stelt zijn werkprogramma 2013 (PDF) ter beschikking. De raad overlegde over zijn werkprogramma met de bevoegde ministers en met de deelbeleidsraad Cultuur.
Het werkprogramma bevat het programma van de Algemene Raad dat de nadruk legt op coördinatie, gemeenschappelijkheid, samenhang, interactie en verwevenheid.

 

Eveneens zijn de programma’s van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media opgenomen. Zij hebben de ambitie om over de gespecialiseerde beleidsthema’s te reflecteren en aanbevelingen te doen. Zij toetsen de doelstellingen van het beleid aan de praktijk en de behoeften van de sectoren en dragen op die manier bij tot het verhogen van het draagvlak en het bevorderen van de samenwerking.’

 

SARC ontmoet bevoegde ministers

In 2012 werd de SARC opnieuw samengesteld en begonnen de sectorraden en de Algemene Raad aan een tweede termijn. Deze nieuwe zittingsperiode werd op constructieve basis ingezet door middel van gesprekken met de bevoegde ministers in de respectieve sectorraden. De leden van de Algemene Raad woonden deze vergaderingen bij.

 

26/11/2012 De Sectorraad Kunsten en Erfgoed kreeg van Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege antwoord op enkele prangende vragen in verband met de evaluatie van het Kunstendecreet. Er werd ingegaan op de stand van zaken en de timing van het verdere traject.

 

13/12/2012 De Sectorraad Sociaal- Cultureel Werk voerde een constructief gesprek met minister Schauvliege. De minister ging een engagement aan voor het opzetten van een werkgroep om sociaal-cultureel werk voldoende te betrekken bij de implementatie van het internationaal cultuurbeleid. Tevens toonde de minister zich bereid waar mogelijk de sectorraad te betrekken bij thema’s die op andere beleidsniveaus spelen. De sectorraad apprecieert de concrete antwoorden en engagementsverklaringen. Ook de vraag naar kritisch advies vanwege de minister werd positief onthaald.

 

13/12/2012 De Vlaamse Sportraad had een gesprek met Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters.  De minister sprak zijn tevredenheid uit over de werking van de Vlaamse Sportraad en ziet voor de adviesraad ook een rol weggelegd in beleidsdomeinoverschrijdende contacten over bijvoorbeeld gezond sporten of ruimtelijke ordening en in gemeenschapsoverschrijdende materies zoals vrijwilligerswerk, fiscaliteit, BTW, … 

 

17/01/2013 De leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk Vlaams ontmoetten minister voor Jeugd Pascal Smet. In een open gesprek gaf de minister toelichting bij zijn visie over de strategische adviesraden en werden actuele thema’s zoals de beleidsprioriteiten inzake jeugd, de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs en het EVC-beleid aangekaart.

 

24/01/2013 De Sectorraad Media sprak met Vlaams minister voor Media Ingrid Lieten over de plannen en uitdagingen in de mediasector in de komende periode. De sectorraad komt samen met de minister tot de vaststelling dat er grote overeenstemming is over de meest prioritaire thema’s, zoals een debat rond intellectuele rechten, de evoluties in het radiolandschap en de plannen voor de regionale omroepen.

 

Installatievergaderingen SARC

Tijdens de laatste week van augustus en de eerste week van september van 2012 vinden de installatievergaderingen van de verschillende sectorraden van de SARC plaats. Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe mandaat van de SARC verkiezen de leden een voorzitter, ondervoorzitter en afgevaardigden voor de Algemene Raad en het Vast Bureau. Tevens zetten de leden hun tanden in de eerste adviesdossiers.

 

Bekijk de activititeiten van de zittingsperiode april 2008-juli 2012.