Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Activiteiten

Toelichting tijdens hoorzitting over de strategische visienota cultureel erfgoed

Op donderdag 20 april vond in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de strategische visienota cultureel erfgoed. Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed nam er het woord namens de sectorraad. U kunt de hoorzitting herbekijken (nieuw venster) op de website van het Vlaams Parlement.

 

Toelichting bij het advies Actieplan Cultuur en Onderwijs

Herman Baeten, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte op donderdag 9 februari in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaamse Parlement het advies van de Algemene Raad over het Actieplan Cultuur & Onderwijs toe. U kunt de hoorzitting over cultuureducatie (nieuw venster) herbekijken.

 

Toelichting bij het advies over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet

Op dinsdag 17 januari vond in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de ondersteuning van de cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen. Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, stelde er het advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van 28 september 2016 voor. U kunt de hoorzitting herbekijken. Lees het verslag van de hoorzitting na op de website van Vlaams Parlement.

 

Toelichting bij het advies bij de wijzigingen aan het mediadecreet – radio

Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, lichtte op dinsdag 6 december 2016 in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement het advies van de Sectorraad Media toe bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het mediadecreet, wat betreft radio-omroeporganisaties. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Toelichting bij het advies over de conceptnota ‘Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap’

Op 15 juni stelde Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, het advies over de conceptnota ‘Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap’ voor in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Toelichting advies bij de conceptnota opvang en vrije tijd voor schoolkinderen

Op 27 april 2016 stelde de SARC zijn advies over de conceptnota opvang en vrije tijd voor in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Toelichting bij het advies over het decreet georganiseerde sportsector

Op 28 april stelde Frank Bulcaen, voorzitter van de Vlaamse Sportraad, het advies over het voorontwerp van decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector voor in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Raadpleeg het verslag op de website van het Vlaams Parlement.

 

Pensioen Iris Van Riet

Op 1 mei 2016 is Iris Van Riet, algemeen secretaris van de SARC en hoofd van het secretariaatspersoneel, met pensioen gegaan.
Momenteel loopt de procedure voor de aanstelling van een nieuw hoofd van het personeel. Tot dan kunt u terecht bij Hanne Schuermans of op sarc@vlaanderen.be.
We danken Iris van harte voor haar jarenlange inzet en wensen haar het allerbeste.

Contact secretariaat SARC.

 

Toelichting advies Conceptnota Vrije tijd en opvang van schoolkinderen

Op woensdag 27 april wordt de SARC uitgenodigd in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor een toelichting bij zijn advies bij de conceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen’.

Wanneer het verslag van deze hoorzitting beschikbaar is, kunt u dat raadplegen op de website van het Vlaams Parlement.

 

Ontmoeting Vlaams minister Sven Gatz

De Algemene Raad, de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk gingen op 14 maart in gesprek met Vlaams minister Sven Gatz. In een open en constructief gesprek gingen de aanwezigen in op een aantal thema’s zoals de provinciale afslanking, een regionaal cultuurbeleid, de hervorming inzake cultureel erfgoed, het nieuwe beleidskader voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de rol van een strategische adviesraad. Minister Gatz uitte de ambitie om in de toekomst verder in dialoog te treden met de sectorraden.

 

Toelichting advies over de conceptnota ‘Een nieuw decreet over de georganiseerde sportsector’

Op 24 september 2015 lichtte de Vlaamse Sportraad in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement het advies over de conceptnota ‘Een nieuw decreet over de georganiseerde sportsector’ toe.

Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster).

 

Hoorzitting Advies Beheersovereenkomst VRT

Op maandag 15 juni vond in de Commissie Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, stelde er het advies van de Sectorraad Media (PDF) voor.

Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster) of lees het verslag (PDF) van deze hoorzitting op de website van het Vlaams Parlement.

 

Factsheet zelfscan 2014

De SARC organiseerde in 2014 voor de tweede keer een bevraging van zijn leden. De eerste keer vond plaats in 2010.
Voor de zelfscan 2014 werden alle leden van de SARC (Algemene Raad, Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, Vlaamse Sportraad en Sectorraad Media) uitgenodigd om een vragenlijst, bestaande uit 7 hoofdvragen en een aantal subvragen, in te vullen. Achteraf werden de resultaten plenair besproken.
De factsheet (PDF) geeft een overzicht van de voornaamste resultaten. Het rapport is op aanvraag beschikbaar.

 

Hoorzitting Strategische Visienota Kunsten

Op donderdag 23 april 2015 vond in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de Strategische Visienota Kunsten. Heidi De Nijn, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte er het advies over de Strategische Visienota Kunsten van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed (PDF) toe.

Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster) via het Youtubekanaal van het Vlaams Parlement of lees het verslag (PDF) van deze hoorzetting op de website van het Vlaams Parlement.

 

Gedachtewisseling over muziektheater in Vlaanderen

De SARC, de Adviescommissie Kunsten en de Beoordelingscommissie Muziektheater ontvingen werden door de voorzitter van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement gevraagd een gemeenschappelijke nota te ontwikkelen over muziektheater in Vlaanderen. Deze nota werd op 26 maart 2014 tijdens een gedachtewisseling aan de commissie voorgesteld.
Herman Baeten, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte er de aanbevelingen van de sectorraad toe.

 

Lees hier de gemeenschappelijke nota en het verslag van de gedachtewisseling (nieuw venster).

 

Hoorzitting vernieuwing Kunstendecreet

Op donderdag 18 april 2013 vond in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement de eerste van twee hoorzittingen rond de herziening van het Kunstendecreet plaats. Heidi De Nijn en Herman Baeten, voorzitter en ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, namen er het woord. Lees het verslag van de hoorzittingen kunstendecreet (PDF op de website van het Vlaams Parlement).

 

Werkprogramma 2013

De SARC, de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, stelt zijn werkprogramma 2013 (PDF) ter beschikking. De raad overlegde over zijn werkprogramma met de bevoegde ministers en met de deelbeleidsraad Cultuur.
Het werkprogramma bevat het programma van de Algemene Raad dat de nadruk legt op coördinatie, gemeenschappelijkheid, samenhang, interactie en verwevenheid.

 

Eveneens zijn de programma’s van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media opgenomen. Zij hebben de ambitie om over de gespecialiseerde beleidsthema’s te reflecteren en aanbevelingen te doen. Zij toetsen de doelstellingen van het beleid aan de praktijk en de behoeften van de sectoren en dragen op die manier bij tot het verhogen van het draagvlak en het bevorderen van de samenwerking.’

 

SARC ontmoet bevoegde ministers

In 2012 werd de SARC opnieuw samengesteld en begonnen de sectorraden en de Algemene Raad aan een tweede termijn. Deze nieuwe zittingsperiode werd op constructieve basis ingezet door middel van gesprekken met de bevoegde ministers in de respectieve sectorraden. De leden van de Algemene Raad woonden deze vergaderingen bij.

 

26/11/2012 De Sectorraad Kunsten en Erfgoed kreeg van Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege antwoord op enkele prangende vragen in verband met de evaluatie van het Kunstendecreet. Er werd ingegaan op de stand van zaken en de timing van het verdere traject.

 

13/12/2012 De Sectorraad Sociaal- Cultureel Werk voerde een constructief gesprek met minister Schauvliege. De minister ging een engagement aan voor het opzetten van een werkgroep om sociaal-cultureel werk voldoende te betrekken bij de implementatie van het internationaal cultuurbeleid. Tevens toonde de minister zich bereid waar mogelijk de sectorraad te betrekken bij thema’s die op andere beleidsniveaus spelen. De sectorraad apprecieert de concrete antwoorden en engagementsverklaringen. Ook de vraag naar kritisch advies vanwege de minister werd positief onthaald.

 

13/12/2012 De Vlaamse Sportraad had een gesprek met Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters.  De minister sprak zijn tevredenheid uit over de werking van de Vlaamse Sportraad en ziet voor de adviesraad ook een rol weggelegd in beleidsdomeinoverschrijdende contacten over bijvoorbeeld gezond sporten of ruimtelijke ordening en in gemeenschapsoverschrijdende materies zoals vrijwilligerswerk, fiscaliteit, BTW, … 

 

17/01/2013 De leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk Vlaams ontmoetten minister voor Jeugd Pascal Smet. In een open gesprek gaf de minister toelichting bij zijn visie over de strategische adviesraden en werden actuele thema’s zoals de beleidsprioriteiten inzake jeugd, de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs en het EVC-beleid aangekaart.

 

24/01/2013 De Sectorraad Media sprak met Vlaams minister voor Media Ingrid Lieten over de plannen en uitdagingen in de mediasector in de komende periode. De sectorraad komt samen met de minister tot de vaststelling dat er grote overeenstemming is over de meest prioritaire thema’s, zoals een debat rond intellectuele rechten, de evoluties in het radiolandschap en de plannen voor de regionale omroepen.

 

Installatievergaderingen SARC

Tijdens de laatste week van augustus en de eerste week van september van 2012 vinden de installatievergaderingen van de verschillende sectorraden van de SARC plaats. Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe mandaat van de SARC verkiezen de leden een voorzitter, ondervoorzitter en afgevaardigden voor de Algemene Raad en het Vast Bureau. Tevens zetten de leden hun tanden in de eerste adviesdossiers.

 

Bekijk de activititeiten van de zittingsperiode april 2008-juli 2012.