Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Activiteiten

Hoorzitting Strategische Visienota Kunsten

Op donderdag 4 juni 2020 vond in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de Strategische Visienota Kunsten. Herman Baeten, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte er het Advies bij de Strategische Visienota Kunsten (PDF) van 30 april 2020 toe.
Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster) via het Youtubekanaal van het Vlaams Parlement.

 

 

Kennismakingsgesprek en overleg met minister-president Jan Jambon

De leden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk hadden onlangs het genoegen in gesprek te treden met Vlaams minister-president Jan Jambon.

 

Op dinsdag 19 mei 2020 ging de Sectorraad Kunsten en Erfgoed in overleg met de minister-president over de Strategische Visienota Kunsten, het voorbereidingstraject van de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed en de gevolgen van de coronacrisis voor de kunst- en cultureel erfgoedsectoren en de gedegen uitrol van beide visienota's.

 

Op 25 mei 2020 ging ook de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk in gesprek. De minister-president gaf duiding bij het exitplan, de gevolgen van de coronacrisis voor de sociaal-culturele sector en de beleidsplannen met betrekking tot de sectoren.

 

 

10 jaar SARC - Wat gebeurde er op 14 december 2010?

Op 14 december 2010 werd het advies 'Beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2012-2016. Een duidelijke keuze voor kwaliteitsvolle invulling.' uitgebracht.

 

De Sectorraad Media van de SARC bracht dit advies uit in uitvoering van een bijzondere opdracht, toegekend aan de Sectorraad Media in het Mediadecreet, art. 20: 'Ter voorbereiding van elke nieuwe beheersovereenkomst met de VRT organiseert de sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een publieke bevraging over de omvang van de openbare-omroepopdracht en de invulling ervan tijdens de nieuwe beheersovereenkomst, rekening houdend met belangrijke evoluties in de mediamarkt en in de technologie, met het evoluerende medialandschap en met de rol van de VRT daarin. (...) Op basis van de resultaten van deze publieke bevraging formuleert de sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een advies voor de Vlaamse Regering over de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. (...)'.

 

Er werden enkele updates ter beschikking gesteld van onderzoeken die eerder in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werden uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de lopende beheersovereenkomst. Daarnaast kon de Sectorraad in samenspraak met het toenmalige Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in de loop van oktober en november 2009 twee nieuwe wetenschappelijke studies bestellen: een 'publieksbevraging' en een 'stakeholdersbevraging'. Deze studies werden via de website van de SARC ook openbaar gemaakt, zodat ze deel uitmaakten van het publieke debat.

 

Vervolgens werd er in verschillende vergaderingen zowel als via schriftelijke weg het uiteindelijke advies opgesteld. De onafhankelijke deskundigen die deel uitmaken van de Sectorraad namen daarbij een voortrekkersrol op. Een belangrijk uitgangspunt was dat er in de schoot van de Sectorraad ruime overeenstemming bestond over de doelstelling om zich bewust zijnde van de beperkingen van deze werkwijze - in zijn advies over zoveel mogelijk punten een unaniem standpunt in te nemen. Enkel waar dit niet lukte, gaf de Sectorraad de uiteenlopende standpunten naast elkaar weer.

 

De Sectorraad hoopte met zijn advies een voorzet te hebben gegeven voor mogelijke beleidskeuzes en zo bij te dragen tot een sereen en op feiten gebaseerd debat rond de toekomst van de openbare omroep in Vlaanderen.

 

In aanloop naar de beheersovereenkomst 2016-2020 met de VRT werd een gelijkaardig traject opgezet door de Sectorraad Media in samenwerking met het Departement CJM. De eerste voorbereidingen voor de nieuwe beheersovereenkomst, die zal ingaan in 2021, zijn ook al gestart. De opdracht die aan de Sectorraad Media werd toegekend via het Mediadecreet zorgt zo voor een consistente inbreng vanuit allerlei bronnen - waaronder ook het bredere publiek - aan het debat dat aan een nieuwe beheersovereenkomst wordt voorafgegaan.

 

10 jaar SARC – Wat gebeurde er op 20 november 2015?

In 2014 legde de nieuwe Vlaamse Regering in haar Regeerakkoord veel nadruk op de toekomst. In uitwerking daarvan werd een traject opgestart om tot een gemeenschappelijke, beleidsdomeinoverschrijdende visie te komen voor een beleid op lange termijn, met oog op 2050.

 

In februari 2015 werd een eerste aanzet afgeleverd, met de ‘Algemene trendverkenning wereld/Vlaanderen 2050’. Een groots participatief traject volgde, met o.a. in mei 2015 een stakeholdersoverleg waarbij de verschillende adviesraden, VVSG, VVP, de Verenigde Verenigingen en de sociale partners over de conceptnota in dialoog konden gaan. Op die manier kon de SARC al in een vroeg stadium aandachtspunten meegeven (PDF). Het viel de raad immers op dat de aandacht voor cultuur in het algemeen, en voor kunsten, erfgoed, media, sport en sociaal-cultureel werk in het bijzonder beperkt was. Ook sprak uit de nota een utilitaire visie op de samenleving. Nochtans spelen immateriële waarden een belangrijke rol bij het functioneren en welbevinden van onze samenleving. Via concrete tekstvoorstellen probeerde de SARC het brede begrip cultuur in de tekst te brengen zoals dat invulling krijgt in cultureel erfgoed, kunstenbeleving, sport, mediaconsumptie en participatie aan sociaal-cultureel werk.

 

In september 2015 werd dan een visienota uitgebracht: ‘Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’. De SARC kon verheugd vaststellen dat zijn inbreng in het eerdere stadium effect had, en dat de tekst de verbindende kracht van kunsten, erfgoed en het verenigingsleven in de samenleving erkende. Toch bleven de pijnpunten overeind: de sectoren werden te beperkt aangehaald en te utilitair bekeken. Het uitgebreide SARC-advies (PDF) sloot af met de vraag om de verbinding te maken tussen het economische, het socio-culturele en het ecologische. De vraag die het document eerder zou moeten beantwoorden is: ‘Hoe willen/moeten we in 2050 samenleven?’

 

Deze vraag bleef voor de SARC in de jaren daarna vaak een leidraad, omdat ze goed weergeeft dat een beleid er steeds op gericht moet zijn de samenleving én de mensen die samen leven te dienen op langere termijn en via een geïntegreerde visie.

 

10 jaar SARC - Wat gebeurde er op 24 oktober 2017?

Een goed voorbeeld van een eigen initiatief dat een thema stevig op de agenda van de beleidsmakers zette, zijn de adviezen van de Vlaamse Sportraad aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportsector.

 

Inspelend op de actualiteit, organiseerde de Vlaamse Sportraad in juni 2011 een colloquium rond kindermisbruik in de sport. Verscheidene Vlaamse en Nederlandse deskundigen kwamen hun visie, voorstellen en concrete realisaties toelichten. Dat leverde een stevig advies op voor de betrokken beleidsmakers.

 

Het advies van de Vlaamse Sportraad gaf aanleiding tot enkele boeiende gedachtewisselingen in het Vlaams Parlement, waar Vlaams minister van Sport Philippe Muyters ook zijn intenties met het advies toelichtte. De voorstellen van de Vlaamse Sportraad kwamen eveneens uitvoerig ter sprake tijdens het colloquium dat het BOIC op 30 november 2011 organiseerde rond seksueel misbruik in de sport. Vlaams minister Philippe Muyters ondertekende op 29 februari 2012 in het Vlaams Parlement met drie collega-ministers en met 6 organisaties een engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de sportsector. De verklaring lag volledig in de lijn van het advies van de Vlaamse Sportraad.

 

Zes jaar na zijn advies uit 2011 bracht de Vlaamse Sportraad op 24 oktober 2017 een geactualiseerd advies uit. Daarin uitte de raad tevredenheid over de stappen die sinds 2011 zijn gezet: er zijn nuttige en praktische werkinstrumenten ontwikkeld zoals bv. het Vlaggensysteem voor de sportsector en de oprichting van ICES (het Centrum Ethiek in de Sport vzw). Toch ligt er nog veel werk op de plank. Volgens de Vlaamse Sportraad zijn vrijblijvende maatregelen onvoldoende gebleken. De sportsector moet werk maken van een directe aanpak op het veld: in de sportzalen en in de clubs. Alle vormen van preventie en directe aanspreekpunten moeten op een zo laagdrempelig mogelijk niveau geïnstalleerd worden. Communicatie en een aanpak op maat is cruciaal voor gedragsverandering in de sector.

 

SARC viert zijn 10e verjaardag in het Vlaams Parlement.

Logo 10 jaar SARCDe SARC bestaat 10 jaar in 2018. Dit werd gevierd met een feestelijk moment in het Vlaams Parlement op 27 september 2018 in aanwezigheid van Vlaams minister Sven Gatz, verschillende parlementsleden van de Commissie CJSM, stakeholders, collega's uit het Departement CJM, en natuurlijk leden en oud-leden.

 

Algemeen voorzitter Luk Verschueren keek in zijn welkomstwoord naar het verleden, maar ook naar de toekomst: hij lichtte enkele aanbevelingen aan nieuwe beleidsmakers uit het Memorandum 2019-2024 (PDF) toe.

Onze sectoren vormen een vitale schakel voor de bevordering van de fysieke en mentale gezondheid, zij verrijken en ontwikkelen zowel het individu als de samenleving, ze stimuleren zelfreflectie en creëren verwondering en initiëren vernieuwing. Daarenboven leveren ze tastbaar opbrengsten in termen van economische meerwaarde en tewerkstelling. Het omvangrijke rendement van de overheidsfinanciering voor de CJSM-sectoren is vanzelfsprekend. Laat de financiering dat dus ook zijn.

 

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz sprak vervolgens zijn waardering uit voor het werk van de strategische adviesraad. Hij benadrukte het belang van de SARC als onafhankelijke raadgever en het nut hiervan voor de beleidsmakers.

 

Documentairemaakster Lieve Blancquaert nam de aanwezigen mee in een confronterende reis door haar werk. Het ontdekken van de wereld rondom ons verruimt de blik en leidt tot het verrijken en nuanceren van de eigen inzichten en standpunten. Dat is ook de essentie van het werk binnen de strategische adviesraad.

 

Tot slot stipte de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans de rol van de adviesraad in de beleidsvorming aan, en ging hij in op hoe het Vlaams Parlement van deze input gebruik kan maken.

 

Dit plenaire gedeelte werd doorspekt met getuigenissen van (oud-)leden, (oud-)ministers en stakeholders. Ook de videowens van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters - die er helaas niet kon bij zijn - mocht niet ontbreken.

 

 

10 jaar SARC - Wat gebeurde er op 28 augustus 2016

Het derde mandaat van de leden van de SARC-Sectorraad Kunsten en Erfgoed in augustus van 2016 kende een stevige start. Het dossier van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet, dat het decreet van 2012 moest vervangen, lag al meteen op tafel.

 

Het nieuwe decreet had op dat moment al een lange weg afgelegd. Verschillende erfgoedactoren - waaronder steunpunt FARO, de adviescommissie Cultureel Erfgoed en de Sectorraad Kunsten en Erfgoed - drongen al langer aan op een langetermijnvisie inzake de zorg en ontsluiting van cultureel erfgoed in Vlaanderen, daarbij gesteund door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz die dit ook in zijn Beleidsnota 2014-2019 opnam. Er werd een participatief visietraject opgezet, dat uitmondde in een Conceptnota 'Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen'. De Sectorraad K&E bracht daarover op eigen initiatief advies uit. De conceptnota werd vervolgens vertaald in een concreet decreet. De werkwijze die de SARC volgde bij de advisering van dit decreet, is een goed voorbeeld van hoe de raad wel vaker tot standpuntbepaling komt. Het dossier werd op een plenaire raadsvergadering toegelicht door vertegenwoordigers van het Departement CJM en het kabinet van de minister.

Na een eerste bespreking ter vergadering besliste de raad het advies te laten voorbereiden door een werkgroep, bestaande uit geïnteresseerde leden uit de raad, om het vervolgens op een tweede plenaire vergadering af te werken. Opvallend hier is dat - hoewel het een echt erfgoeddossier betrof - er relevante betrokkenheid was van leden die eerder de kunstensector vertegenwoordigen of als expertise hebben. Het samenspel tussen de twee verschillende, maar op gelijkaardige vlakken bewegende sectoren is een grote meerwaarde die de SARC aan het beleid kan bieden. Waar de leden van deze twee sectoren in 2008 bij de start van de SARC nog tijd nodig hadden om aan elkaars sector en jargon te wennen, konden de leden in deze derde mandaatsperiode gebruik maken van een goed onderling begrip, waardoor er op een efficiënte manier kon gekomen worden tot een uitgebreid, kritisch maar constructief advies.

10 jaar SARC - Wat gebeurde er op 14 juli 2008?

Tot 2008 bestond er zoiets als de 'gecoördineerde mediadecreten'. Naar aanleiding van de Europese richtlijn 'Audiovisuele Mediadiensten' (AVMD-richtlijn) wou de toenmalige Vlaams minister van Media, Geert Bourgeois, in één beweging de AVMD-richtlijn omzetten en de gecoördineerde mediadecreten aanpassen om aan de snelle evoluties in het medialandschap tegemoet te kunnen komen en ze verduidelijken en coherent maken.

De pas opgerichte Sectorraad Media van de SARC kon dus meteen, naast enkele andere adviesvragen, met een stevig dossier aan de slag. Er werd een zeer strakke timing vooropgesteld. Op de installatievergadering van de Sectorraad Media in april 2008 werd een eerste maal aangekondigd dat een herziening van de mediadecreten aan de orde was, 'nog voor het zomerreces'. Het was toen al duidelijk dat dit, met 244 (grotendeels nieuwe) artikels geen kleine inspanning zou worden.

 

De vergadering van de Sectorraad op 19 juni 2008 werd vervolgens volledig gewijd aan een toelichting door vertegenwoordigers van het kabinet van de mediaminister aangaande het op te maken 'Decreet betreffende radio-omroep en televisie' of kortweg 'Mediadecreet'. Daarna werd er een scherp ritme aangehouden, met een strak getimede schriftelijke inputronde en op korte tijd enkele vergaderingen die een hele dag duurden. Deze staan in de sectorraad sindsdien bekend als de 'pizzavergaderingen': 's middags werd er uitzonderlijk pizza geserveerd, door toenmalig voorzitter David Stevens geregeld als stimulans voor het verderzetten van de lange en vaak moeilijke debatten.

De strakke timing bracht bezorgdheid teweeg. Een goede regelgeving stond voor de leden centraal. Daarom was het voor de sectorraad van belang dat ook de commentaren waarover (nog) geen consensus bestond, over te maken. De sectorraad wou zo alle mogelijke hulp bieden voor het creëren van een coherent en consequent denkkader en het leveren van een goede decreettekst.


Zo werd het advies van 14 juli 2008 over het nieuwe Mediadecreet één van de langste van de hele SARC - en dat tot op vandaag. Want naast 13 algemene opmerkingen en principes werd er een lijst als bijlage aan het advies toegevoegd waarin voor zo goed als alle artikels meegegeven werd waar nog eventuele knelpunten zaten. Dit waar mogelijk in consensus, maar waar het niet anders kon met minderheidsstandpunten. Vlak na het zomerreces, op 17 september 2008, werd dit huzarenstukje overigens nog eens - in mindere mate - overgedaan, voor advies bij de tweede versie van het voorontwerp van decreet.

 

10 jaar SARC - Wat gebeurde er op 23 juni 2010?

Op 23 juni 2010 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het jeugdbeleid is immers een belangrijk onderdeel van de bevoegdheid van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, die zowel het sociaal-cultureel volwassenenwerk als het jeugdwerk omvat.


Naar aanleiding van deze adviesvraag liet de sectorraad zich door de Vlaamse Jeugdraad informeren over de wijziging en het standpunt van kinderen en jongeren omtrent om de verlenging van de looptijd de beleidsnota's van de Vlaamse jeugdorganisaties. De sectorraad besliste na dit overleg om het advies van de categoriale adviesraad te onderschrijven.

De Vlaamse Jeugdraad is als officiële adviesraad voor alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangt officieel vertegenwoordigd in de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk. Twee vertegenwoordigers in de sectorraad en één vertegenwoordiger in de Algemene Raad brengen de stem van kinderen en jongeren binnen de discussies en adviezen van de SARC.

 

Door deze structurele vertegenwoordiging houdt de SARC de vinger aan de pols inzake het jeugdbeleid. Naast het inbrengen van standpunten bij jeugdgebonden materie, zorgt het ook voor een 'jeugdige' bril bij andere thema's.

 

Hoorzitting Bovenlokaal cultuurbeleid

Liesbeth De Winter en Lien Verwaeren, leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, en Wim Meert, lid van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtten op donderdag 3 mei 2018 in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement de adviezen van de SARC toe bij het ontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Hoorzitting wijziging kunstendecreet

Herman Baeten, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte op donderdag 25 mei in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media het advies van de sectorraad toe over het voorstel van decreet tot wijziging van het Kunstendecreet. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

10 jaar SARC - Wat gebeurde er op 2 mei 2017?

De SARC kan op verschillende momenten in het beleidsproces een inbreng doen en impact hebben. Een voorbeeld daarvan is het werk dat de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk verrichtte in aanloop naar het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

 

Dat het beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk zou worden aangepast was al aangekondigd in de Beleidsnota Cultuur in 2014. In april 2016 gaf Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een eerste inkijk met de Conceptnota sociaal-cultureel volwassenenwerk. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk maakte daarin kennis met de lijnen voor een nieuw decreet: het doel, de uitgangspunten en 10 bouwstenen. Meteen werd duidelijk dat deze hertekening een grote impact kon hebben op het veld. De sectorraad stond positief tegenover de algemene analyses en basisuitgangspunten maar plaatste op 17 mei 2016 in een eerste advies over dit thema ook ernstige kanttekeningen bij de operationele uitwerking en vroeg om de nodige tijd te nemen om de effecten van de voorgestelde ingrepen in kaart te brengen.

 

Vlaams minister Gatz volgde deze suggestie om de tijd te nemen en na een traject met onder meer een hoorzitting in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en verschillende gesprekken met belanghebbenden keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet op 23 december 2016 een eerste keer principieel goed. In zijn advies van 14 februari 2017 herhaalde de sectorraad enkele bezorgdheden en plaatste hij onder meer kanttekeningen bij het doel van het decreet, de in- en uitstroom en de beoordeling en evaluatie. Advies bij het voorontwerp van decreet sociaalcultureel volwassenenwerk

 

Ook na de tweede principiële goedkeuring van het decreet op 17 maart 2017 bleven enkel fundamentele bezorgdheden van de sectorraad overeind. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bracht daarom op 2 mei 2017 op eigen initiatief nogmaals - voor de derde keer bij dit thema, en voor de tweede keer op eigen initiatief - advies uit bij het voorontwerp van decreet. Advies bij het voorontwerp van decreet sociaalcultureel volwassenenwerk - deel 2.

 

Minister Gatz hield de SARC op de hoogte van wat er met zijn adviezen gebeurde. De nota aan de Vlaamse Regering bij de tweede principiële goedkeuring van het decreet vermeldt dat in een aantal gevallen de tekst van het voorontwerp van decreet aan het advies van 14 februari 2017 werd aangepast. In een brief naar aanleiding van het advies van 2 mei 2017 wordt opnieuw beschreven welke voorstellen wel en welke niet gevolgd werden. De SARC kan tevens het debat in de Commissie CJSM van het Vlaams Parlement voeden, wanneer tijdens een hoorzitting op 15 juni 2017 enkele sprekers en commissieleden verwijzen naar het advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk.

 

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk blijft de uitrol van het nieuwe decreet opvolgen. Het bijhorende uitvoeringsbesluit bevatte geen grote verrassingen en sloot grotendeels aan bij eerder bekend gemaakte intenties of gemaakte afspraken. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk gaf in zijn advies van 4 september 2017 nog enkele laatste bemerkingen bij de praktische uitvoering. Advies bij het voorontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaalcultureel volwassenenwerk

Iets meer dan anderhalf jaar na de eerste kennismaking met de krijtlijnen, ging het nieuwe decreet op 1 januari 2018 van kracht.

 

10 jaar SARC - Wat gebeurde er in april 2009?

De eerste vergaderingen van de SARC vonden in april 2008 plaats. Een jaar later, in april 2009, kon de nieuwe raad al een memorandum voorleggen met aanbevelingen en uitdagingen voor het cultuurbeleid in Vlaanderen.

 

De specifieke structuur van de SARC krijgt een vertaling in dit memorandum. In een eerste algemene deel komen de globale uitdagingen voor het toekomstige cultuurbeleid in brede zin aan bod. Ze werden geformuleerd door de Algemene Raad en onderschreven door de deelsectoren Kunsten en Erfgoed, Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Media en Sport. 'Uit deze transversale werking is nu al een vruchtbare dialoog ontstaan', zo stelt de raad in het memorandum, 'waaruit blijkt dat vele sterktes maar ook vele bezorgdheden gelijkaardig zijn. Voor de leden van de SARC was het een bij wijlen verrassende en alleszins boeiende ontdekking om die gemeenschappelijkheid te ervaren.' Het tweede deel gaat in op de thema's en toekomstperspectieven die specifiek zijn voor de verschillende beleidsvelden. Deze werden door de sectorraden zelf opgesteld.

 

Aanleiding voor het memorandum was de verkiezing in 2009 van een nieuwe Vlaamse regering. De publicatie heeft de expliciete bedoeling de (toekomstige) beleidsmakers te inspireren. De SARC wil actief meebouwen aan het Vlaamse cultuurbeleid en wil zich daarbij profileren als een communicatieve partner. Een partner die de dialoog tussen de overheid en het culturele veld bevordert, met gerichte vragen de vinger aan de pols houdt en - waar nodig - de vinger op de wonde legt.

 

Ook in 2014 schrijven de leden van de SARC hun wensen en verwachtingen neer in een memorandum voor het beleid van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering die medio 2014 aantreden voor een nieuwe beleidsperiode van 5 jaar. Opnieuw maakt de SARC de verbindende oefening om naast de sectorale aanbevelingen een geïntegreerde visie te ontwikkelen op de 'culturele materies'. De raad kan vier wezenskenmerken defini ë ren over cultuur in de brede zin en stelt daarmee de onvervangbare en onmisbare maatschappelijke rol van cultuur, jeugd, sport en media vast. Het is dan ook belangrijk dat de overheid een beleid voert dat deze sectoren ondersteunt en stimuleert.

 

Het 10-jarige bestaan van de SARC in 2018 markeert de aanloop naar een nieuwe Vlaamse beleidsperiode die zal starten in 2019. U - beleidsmakers, sectoren, geïnteresseerden - mag van ons dan ook weer een inspirerende publicatie verwachten met aanbevelingen, wensen en uitdagingen voor beleid in de sectoren cultuur, jeugd, sport en media.

 

10 jaar SARC - Wat gebeurde er op 7 april 2008?

Op 7 april 2008 bracht de Sectorraad Sport van de pas opgerichte SARC advies uit bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.

 

Zoals u in het bericht van januari kon lezen, kon de SARC in 2008 aan zijn opdracht beginnen in een nieuwe constellatie, met de overkoepelende Algemene Raad en de vier sectorraden die voor inhoudelijk gespecialiseerde adviezen zorgen. Op 7 april hield de Sectorraad Sport zijn 'installatievergadering': hij kwam voor de eerste keer als SARC-raad samen en verkoos onder leiding van de algemeen voorzitter van de SARC een voorzitter, ondervoorzitter en vertegenwoordigers naar andere organen binnen de SARC. Ook besloten de leden om als roepnaam van deze sectorraad 'Vlaamse Sportraad' te gebruiken: zo bouwde men voort op de herkenbare naam uit het verleden. In Vlaanderen kan men immers al sinds 1993 op de expertise van een sportraad rekenen, eerst als 'Vlaamse Hoge Raad voor de Sport', daarna als 'Vlaamse Sportraad'.

 

Bart Vanreusel, de pas verkozen voorzitter van de Vlaamse Sportraad, kon de nieuwe leden meteen ook al een inhoudelijk dossier voorleggen: een besluit inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. In het advies verwijst men naar een advies van de Vlaamse Sportraad toen die nog geen onderdeel vormde van de SARC. Het is duidelijk dat de SARC continuïteit biedt op vlak van onderbouwde en gedragen adviezen in zijn beleidsvelden.

 

De Vlaamse Sportraad gaf in de tien jaar daarna nog een aantal keer advies rond het thema van medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening. Zo werd in 2011 de regelgeving rond doping in een apart decreet ondergebracht. In 2013 werden vervolgens de niet-dopinggerelateerde thema's hernomen in het decreet inzake gezond en ethisch sporten, waarbij het beleid ook geheroriënteerd werd. De Sportraad kon daaraan een 'enthousiast positief advies' verlenen.

 

10 jaar SARC - Wat gebeurde er op 29 maart 2012?

Eén van de kernwaarden die de SARC als organisatie wil uitstralen, is samenwerking. Dat wordt benadrukt door de structuur van de SARC met de Algemene Raad en de vier sectorraden waarbij de Algemene Raad de coördinatie van een advies op zich neemt wanneer er meer dan één sectorraad betrokken is bij de materie. Dit gebeurt regelmatig, bijvoorbeeld in 2017 bij 12 van de in totaal 43 adviezen of in bijna 28% van de gevallen. Daarnaast werd en wordt er ook geregeld samengewerkt met andere (strategische) adviesraden, zoals de Vlaamse Jeugdraad, de SERV of de VLOR.

 

Deze twee vormen van samenwerking komen mooi samen in een advies van 29 maart 2012 over de conceptnota Cultuureducatie. In deze conceptnota tekenden de toenmalige ministers Joke Schauvliege en Pascal Smet vanuit de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Onderwijs samen een strategisch beleidskader uit op basis van een gedeelde missie en definitie. Het was vlug duidelijk voor de drie betrokken adviesraden - de SARC, de VLOR en de Vlaamse Jeugdraad - dat hun advies over deze conceptnota ook best een gemeenschappelijk advies zou zijn.

 

De voorbereiding van dit gemeenschappelijke advies verliep deels intern in de drie adviesraden volgens de eigen procedures. De SARC besprak de conceptnota in de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk. De Algemene Raad van de SARC coördineerde de input. De samenwerking op niveau van de drie (strategische) adviesraden verliep via een gemeenschappelijke werkgroep met vertegenwoordigers uit de drie raden, die zorgde voor de eindredactie van de gemeenschappelijke tekst.

 

In een antwoord op het advies laten de beide ministers weten het gemeenschappelijke advies te waarderen. Wanneer in 2015 het lerende netwerk rond cultuureducatie Vitamine C structureel werd ondersteund, werd in de nota aan de Vlaamse Regering nogmaals verwezen naar dit uitgebreide en op elkaar - en dus op alle betrokken sectoren - afgestemde advies.

 

Een andere bijzonderheid aan dit advies is het feit dat er al in de fase van de conceptnota advies werd gevraagd. De SARC moedigt adviesvragen over conceptnota's, visienota's, witboeken en groenboeken aan. In deze fase van het beleidsproces kan betrokkenheid van de SARC nuttig zijn bij het aftoetsen van mogelijke beleidsinitiatieven. Betrokkenheid van stakeholders en adviesraden in eerdere fases van het beleidsproces vergemakkelijkt en versnelt bovendien de inspraak in een latere fase.

 

10 jaar SARC – Wat gebeurde er op 27 februari 2012?

Op 27 februari 2012 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC een advies uit met enkele bouwstenen voor een helder en duurzaam subsidiebeleid voor kunsten en erfgoed.

Het advies speelde in de jaren nadien een rol bij de totstandkoming van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2012 en het Kunstendecreet van 2013.

 

Met zijn zogenaamde “bouwstenennota” wilde de Sectorraad Kunsten en Erfgoed een paar voorstellen formuleren die toekomstige discussies i.v.m. het subsidiebeleid en de adviesmechanismen kon voeden. Onder andere het subsidiebeleid, het beleid van instellingen, studiewerk met betrekking tot de subsidiemogelijkheden, een heldere financiering op basis van rol en identiteit en de manier van beoordelen kwamen aan bod.

 

In 2012 en 2013 werden grondige discussies en gesprekken gevoerd n.a.v. de evaluatie van het Kunstendecreet van 2004. Het advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed kwam meermaals ter sprake, o.m. in het Vlaams Parlement, en werd door het Agentschap Kunsten en Erfgoed besproken in de nota met een voorstel tot een andere benadering van het Kunstendecreet. Daarin werd onder andere een voorstel uitgewerkt dat gebaseerd was op het idee van de sectorraad om met een flexibele pool van beoordelaars te werken. Ook op verschillende studie- en denkdagen werd het advies van de sectorraad aangehaald.

 

In de uiteindelijke nieuwe decreten zag de Sectorraad Kunsten en Erfgoed een aantal van haar ideeën uitgewerkt en geïmplementeerd in de regelgeving. Het opvallendste nieuwe element in zowel het Cultureel-erfgoeddecreet van 2012 als het Kunstendecreet van 2013 was de pool van beoordelaars.

Ook andere elementen van het advies vonden hun weg naar het nieuwe  Kunstendecreet, zoals een langere duur van de werkingssubsidies (5 jaar i.p.v. 4 jaar), de mogelijkheid van langlopende projectsubsidies en een verdieping van de schottenloosheid (die werd uitgewerkt door de functiegerichte aanpak).

 

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed leverde met dit advies op eigen initiatief aldus een waardevolle bijdrage aan de gesprekken bij de totstandkoming van het huidige Kunstendecreet en het Cultureel-erfgoeddecreet van 2012.

 

10 jaar SARC – Wat gebeurde er op 22 januari 2014?


Op 22 januari 2014 bracht de Algemene Raad van de SARC advies uit over goed bestuur in de sectoren Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 

De Algemene Raad, het orgaan binnen de SARC dat overkoepelende thema’s behandelt en de nadruk legt op coördinatie, gemeenschappelijkheid, samenhang, interactie en verwevenheid, wenste het thema ‘cultural governance’ op de agenda te zetten. De SARC heeft immers ook de mogelijkheid om op eigen initiatief advies uit te brengen, naast de (al dan niet verplichte) adviesvragen die hij ontvangt.

 

Cultural governance in de betekenis van ‘goed of deugdelijk bestuur’ was al langer een veelbesproken maatschappelijk thema. Ook de Vlaamse overheid had er eerder al aandacht voor, in de vorm van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector. De organisaties in alle beleidsdomeinen, dus ook in de CJSM-sectoren, werden en worden uitgedaagd om goed bestuur in de praktijk te brengen. Zij zijn immers maatschappelijk geëngageerd: ze werken niet enkel in maar ook voor de maatschappij en gebruiken daarvoor publieke middelen.

 

Het advies betrekt de vier de beleidsvelden die onderdeel uitmaken van de SARC, waarbij de Algemene Raad zijn overkoepelende opdracht ten volle kon uitspelen. Ook betreft het een advies van strategische aard, met langetermijnperspectief. In latere adviezen (bijvoorbeeld dit en dit advies) kon worden teruggegrepen naar dit advies van de Algemene Raad, waarbij de aanbevelingen en argumentaties als nog steeds geldend konden worden hernomen.

 

10 jaar SARC – Wat gebeurde er op 15 januari 2008?

Wat vooraf ging

‘Beter Bestuurlijk Beleid’ (of BBB) was een grootschalige reorganisatie waarbij de Vlaamse overheid een geheel nieuwe organisatiestructuur kreeg. Het hervormde via een kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 de Vlaamse overheid naar homogene beleidsdomeinen, met in elk beleidsdomein dezelfde interne structuur: een departement, één of meerdere verzelfstandigde agentschappen (zgn. IVA en EVA) en een strategische adviesraad.

 

Eén van deze nieuwe beleidsdomeinen was het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De strategische adviesraad voor dat nieuwe beleidsdomein CJSM werd vastgesteld in artikel 24 van het organisatiebesluit van 3 juni 2005.

 

In diezelfde periode werd er ook een decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden opgesteld, het zgn. kaderdecreet. Daarin werden een aantal essentiële beginselen verankerd met betrekking tot de oprichting, de taakomschrijving, de organisatie en de werkwijze van strategische adviesraden.

 

Bij het nieuwe beleidsdomein zijn op dat moment verschillende adviesraden werkzaam: de Raad voor Cultuur, de Raad voor Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportraad en de Vlaamse Mediaraad. Iris Van Riet wordt secretaris van de ‘cel strategische adviesraden’ en leidt de overgang naar één strategische adviesraad in goede banen, in samenspraak met de bestaande raden. De heer Bert Anciaux, de toenmalige Vlaams minister bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport en de heer Geert Bourgeois, de toenmalige Vlaams minister bevoegd voor Media, tekenen samen met Iris Van Riet de structuur uit, zoals die nu nog steeds bestaat.

 

Oprichting van de SARC

Op 15 januari 2008, vijf jaar na de eerste steenlegging van BBB, werd de ‘Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media’ opgericht, met de roepnaam SARC (Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media).

 

Er wordt daarbij een werkwijze ontworpen waarbij de sectoren uit het beleidsdomein CJSM, die weliswaar thematisch bij elkaar aanleunen (de ‘culturele materies’) maar die tegelijk een sterk gespecialiseerde kennis vereisen, op een slagkrachtige manier en met een breed maatschappelijk draagvlak verenigd worden in één raad met rechtspersoonlijkheid. Hij wordt daarom gestructureerd met één algemene raad en vier sectorraden: de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media. De sectorraden zorgen voor inhoudelijk sterk onderbouwde adviezen. De Algemene Raad zorgt voor de conceptualisering van het cultuurbeleid door de beleidsvelden in een samenhangende context en in een ruimer maatschappelijk kader te plaatsen. Elke raad bestaat uit 13 tot 19 leden, een mix van onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. [jaarverslag 2008] [over de raad]

 

Tot op vandaag is deze werkwijze een beproefde en geslaagde manier gebleken om te voorzien in inhoudelijk sterke, gedragen en gewaardeerde adviezen.

 

Gedachtewisseling over de evaluatie van het Kunstendecreet

Op 26 oktober 2017 vond in de Commissie Cultuur een hoorzitting plaats over de evaluatie van het Kunstendecreet. De voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC, de heer Herman Baeten, bracht er de standpunten van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed aan bod.
Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster)

 

Hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de sport

Op 26 oktober 2017 vond in de Commissie inzake het Grensoverschrijdend Gedrag in de sport een hoorzitting plaats. Bart Vanreusel, lid van de Vlaamse Sportraad gaf toelichting bij het recente advies van de Vlaamse Sportraad.
Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster)

 

Toelichting tijdens hoorzitting over de strategische visienota cultureel erfgoed

Op donderdag 20 april vond in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de strategische visienota cultureel erfgoed. Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed nam er het woord namens de sectorraad. U kunt de hoorzitting herbekijken (nieuw venster) op de website van het Vlaams Parlement.

 

Toelichting bij het advies Actieplan Cultuur en Onderwijs

Herman Baeten, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte op donderdag 9 februari in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaamse Parlement het advies van de Algemene Raad over het Actieplan Cultuur & Onderwijs toe. U kunt de hoorzitting over cultuureducatie (nieuw venster) herbekijken.

 

Toelichting bij het advies over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet

Op dinsdag 17 januari vond in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de ondersteuning van de cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen. Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, stelde er het advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van 28 september 2016 voor. U kunt de hoorzitting herbekijken. Lees het verslag van de hoorzitting na op de website van Vlaams Parlement.

 

Toelichting bij het advies bij de wijzigingen aan het mediadecreet – radio

Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, lichtte op dinsdag 6 december 2016 in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement het advies van de Sectorraad Media toe bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het mediadecreet, wat betreft radio-omroeporganisaties. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Toelichting bij het advies over de conceptnota ‘Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap’

Op 15 juni stelde Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, het advies over de conceptnota ‘Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap’ voor in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Toelichting advies bij de conceptnota opvang en vrije tijd voor schoolkinderen

Op 27 april 2016 stelde de SARC zijn advies over de conceptnota opvang en vrije tijd voor in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. U kunt de hoorzitting herbekijken.

 

Toelichting bij het advies over het decreet georganiseerde sportsector

Op 28 april stelde Frank Bulcaen, voorzitter van de Vlaamse Sportraad, het advies over het voorontwerp van decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector voor in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Raadpleeg het verslag op de website van het Vlaams Parlement.

 

Pensioen Iris Van Riet

Op 1 mei 2016 is Iris Van Riet, algemeen secretaris van de SARC en hoofd van het secretariaatspersoneel, met pensioen gegaan.
Momenteel loopt de procedure voor de aanstelling van een nieuw hoofd van het personeel. Tot dan kunt u terecht bij Hanne Schuermans of op sarc@vlaanderen.be.
We danken Iris van harte voor haar jarenlange inzet en wensen haar het allerbeste.

Contact secretariaat SARC.

 

Toelichting advies Conceptnota Vrije tijd en opvang van schoolkinderen

Op woensdag 27 april wordt de SARC uitgenodigd in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor een toelichting bij zijn advies bij de conceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen’.

Wanneer het verslag van deze hoorzitting beschikbaar is, kunt u dat raadplegen op de website van het Vlaams Parlement.

 

Ontmoeting Vlaams minister Sven Gatz

De Algemene Raad, de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk gingen op 14 maart in gesprek met Vlaams minister Sven Gatz. In een open en constructief gesprek gingen de aanwezigen in op een aantal thema’s zoals de provinciale afslanking, een regionaal cultuurbeleid, de hervorming inzake cultureel erfgoed, het nieuwe beleidskader voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de rol van een strategische adviesraad. Minister Gatz uitte de ambitie om in de toekomst verder in dialoog te treden met de sectorraden.

 

Toelichting advies over de conceptnota ‘Een nieuw decreet over de georganiseerde sportsector’

Op 24 september 2015 lichtte de Vlaamse Sportraad in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement het advies over de conceptnota ‘Een nieuw decreet over de georganiseerde sportsector’ toe.

Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster).

 

Hoorzitting Advies Beheersovereenkomst VRT

Op maandag 15 juni vond in de Commissie Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Simon Delaere, voorzitter van de Sectorraad Media, stelde er het advies van de Sectorraad Media (PDF) voor.

Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster) of lees het verslag (PDF) van deze hoorzitting op de website van het Vlaams Parlement.

 

Factsheet zelfscan 2014

De SARC organiseerde in 2014 voor de tweede keer een bevraging van zijn leden. De eerste keer vond plaats in 2010.
Voor de zelfscan 2014 werden alle leden van de SARC (Algemene Raad, Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, Vlaamse Sportraad en Sectorraad Media) uitgenodigd om een vragenlijst, bestaande uit 7 hoofdvragen en een aantal subvragen, in te vullen. Achteraf werden de resultaten plenair besproken.
De factsheet (PDF) geeft een overzicht van de voornaamste resultaten. Het rapport is op aanvraag beschikbaar.

 

Hoorzitting Strategische Visienota Kunsten

Op donderdag 23 april 2015 vond in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de Strategische Visienota Kunsten. Heidi De Nijn, voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte er het advies over de Strategische Visienota Kunsten van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed (PDF) toe.

Herbekijk de hoorzitting (nieuw venster) via het Youtubekanaal van het Vlaams Parlement of lees het verslag (PDF) van deze hoorzetting op de website van het Vlaams Parlement.

 

Gedachtewisseling over muziektheater in Vlaanderen

De SARC, de Adviescommissie Kunsten en de Beoordelingscommissie Muziektheater ontvingen werden door de voorzitter van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement gevraagd een gemeenschappelijke nota te ontwikkelen over muziektheater in Vlaanderen. Deze nota werd op 26 maart 2014 tijdens een gedachtewisseling aan de commissie voorgesteld.
Herman Baeten, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte er de aanbevelingen van de sectorraad toe.

 

Lees hier de gemeenschappelijke nota en het verslag van de gedachtewisseling (nieuw venster).

 

Hoorzitting vernieuwing Kunstendecreet

Op donderdag 18 april 2013 vond in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement de eerste van twee hoorzittingen rond de herziening van het Kunstendecreet plaats. Heidi De Nijn en Herman Baeten, voorzitter en ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, namen er het woord. Lees het verslag van de hoorzittingen kunstendecreet (PDF op de website van het Vlaams Parlement).

 

Werkprogramma 2013

De SARC, de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, stelt zijn werkprogramma 2013 (PDF) ter beschikking. De raad overlegde over zijn werkprogramma met de bevoegde ministers en met de deelbeleidsraad Cultuur.
Het werkprogramma bevat het programma van de Algemene Raad dat de nadruk legt op coördinatie, gemeenschappelijkheid, samenhang, interactie en verwevenheid.

 

Eveneens zijn de programma’s van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media opgenomen. Zij hebben de ambitie om over de gespecialiseerde beleidsthema’s te reflecteren en aanbevelingen te doen. Zij toetsen de doelstellingen van het beleid aan de praktijk en de behoeften van de sectoren en dragen op die manier bij tot het verhogen van het draagvlak en het bevorderen van de samenwerking.’

 

SARC ontmoet bevoegde ministers

In 2012 werd de SARC opnieuw samengesteld en begonnen de sectorraden en de Algemene Raad aan een tweede termijn. Deze nieuwe zittingsperiode werd op constructieve basis ingezet door middel van gesprekken met de bevoegde ministers in de respectieve sectorraden. De leden van de Algemene Raad woonden deze vergaderingen bij.

 

26/11/2012 De Sectorraad Kunsten en Erfgoed kreeg van Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege antwoord op enkele prangende vragen in verband met de evaluatie van het Kunstendecreet. Er werd ingegaan op de stand van zaken en de timing van het verdere traject.

 

13/12/2012 De Sectorraad Sociaal- Cultureel Werk voerde een constructief gesprek met minister Schauvliege. De minister ging een engagement aan voor het opzetten van een werkgroep om sociaal-cultureel werk voldoende te betrekken bij de implementatie van het internationaal cultuurbeleid. Tevens toonde de minister zich bereid waar mogelijk de sectorraad te betrekken bij thema’s die op andere beleidsniveaus spelen. De sectorraad apprecieert de concrete antwoorden en engagementsverklaringen. Ook de vraag naar kritisch advies vanwege de minister werd positief onthaald.

 

13/12/2012 De Vlaamse Sportraad had een gesprek met Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters.  De minister sprak zijn tevredenheid uit over de werking van de Vlaamse Sportraad en ziet voor de adviesraad ook een rol weggelegd in beleidsdomeinoverschrijdende contacten over bijvoorbeeld gezond sporten of ruimtelijke ordening en in gemeenschapsoverschrijdende materies zoals vrijwilligerswerk, fiscaliteit, BTW, … 

 

17/01/2013 De leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk Vlaams ontmoetten minister voor Jeugd Pascal Smet. In een open gesprek gaf de minister toelichting bij zijn visie over de strategische adviesraden en werden actuele thema’s zoals de beleidsprioriteiten inzake jeugd, de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs en het EVC-beleid aangekaart.

 

24/01/2013 De Sectorraad Media sprak met Vlaams minister voor Media Ingrid Lieten over de plannen en uitdagingen in de mediasector in de komende periode. De sectorraad komt samen met de minister tot de vaststelling dat er grote overeenstemming is over de meest prioritaire thema’s, zoals een debat rond intellectuele rechten, de evoluties in het radiolandschap en de plannen voor de regionale omroepen.

 

Installatievergaderingen SARC

Tijdens de laatste week van augustus en de eerste week van september van 2012 vinden de installatievergaderingen van de verschillende sectorraden van de SARC plaats. Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe mandaat van de SARC verkiezen de leden een voorzitter, ondervoorzitter en afgevaardigden voor de Algemene Raad en het Vast Bureau. Tevens zetten de leden hun tanden in de eerste adviesdossiers.

 

Bekijk de activititeiten van de zittingsperiode april 2008-juli 2012.