Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Activiteiten zittingsperiode april 2008-juli 2012

Huldiging Bart Vanreusel

Vrijdag 15 juni 2012 zal Bart Vanreusel, voorzitter van de Vlaamse Sportraad, nog lang bijblijven. Enkele leden van de Vlaamse Sportraad hadden hem nietsvermoedend naar auditorium Maria Baers in Brussel gelokt, voor een verrassend huldebetoon. Na 16 jaar in de Vlaamse Sportraad, waarvan 13 jaar als voorzitter, geeft Bart binnenkort bij de installatie van de nieuwe Vlaamse Sportraad, de voorzittershamer door. Onder meer Vlaams minister Philippe Muyters dankte hem voor zijn inzet. Als aandenken ontving Bart een speciaal voor de gelegenheid ontworpen bronzen kunstwerk van Fred Bellefroid.

 

SARC neemt deel aan het Vlaams Stakeholdersforum Rio+20 – 4/10/2011

Maandag 3 oktober 2011 vond in De Schelp van het Vlaams Parlement het Vlaams Stakeholdersforum Rio+20 plaats. Dit in voorbereiding van de VN wereldtop Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro in juni 2012, twintig jaar na de baanbrekende top voor duurzame ontwikkeling in 1992. Met het stakeholderforum wilde men de Vlaamse Stakeholders en het middenveld die het Vlaamse landschap mee vorm en kleur geven in het proces betrekken.

 

In de voormiddag lichtte Iris Van Riet, algemeen secretaris van de SARC, het gecoördineerde advies van de Algemene Raad toe dat naar aanleiding van dit Stakeholderforum (PDF) werden uitgebracht.
Eerder bracht de Algemene Raad ook al een gecoördineerd advies uit bij de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (PDF).

 

In de namiddag vonden er verschillende workshops plaats, waaronder de Workshop ‘Praktijkvoorbeelden Civiele Maatschappij: ecocultuur en ecosport’. Deze workshop werd voorgezeten door Bart Vanreusel, voorzitter van de Vlaamse Sportraad en Frie De Greef, voorzitter van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en van het Atelier Ecocultuur van het Cultuurforum. Zij hebben het voornamelijk gehad over hoe ecocultuur en ecosport de publieke dialoog kunnen stimuleren en bruggen slaan tussen verschillende sectoren. Kunnen zij bijdragen tot de uitbreiding van de maatschappelijke bewustmakings- en emancipatieprocessen die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te doen slagen?

Het verslag van het Vlaams Stakeholdersforum Rio+20 (PDF) is nu beschikbaar. 

 

Overleg "Kindermisbruik in de sport" - 14/06/2011

Dinsdag 14 juni 2011 hield de SARC Vlaamse Sportraad een uitgebreid overleg over kindermisbruik in de sport. De aanleiding voor het overleg was het eindrapport van de Kamercommissie die de problematiek van kindermisbruik binnen een gezagsrelatie behandelde. De sport wordt in dat rapport uitdrukkelijk als probleemgebied genoemd. De Vlaamse Sportraad neemt het initiatief om hierover een degelijk onderbouwd advies aan Vlaams sportminister Philippe Muyters te bezorgen.

 

Debat "Bouwstenen voor een visieontwikkeling op kunsten- en erfgoedbeleid" - 05/04/2011

De SARC Sectorraad Kunsten en Erfgoed organiseerde op dinsdag 5 april 2011 een debatmoment over de discussietekst ‘Bouwstenen voor een visieontwikkeling op een helder en duurzaam kunsten- en erfgoedbeleid’. De Sectorraad Kunsten en Erfgoed werkt, op basis van de input die hij tijdens dit publieksmoment en in reacties daarna mocht ontvangen, verder aan de nota. Bekijk de presentatie (PDF), het verslag (PDF) en de sfeerfoto’s (nieuw venster) van dit debat.

 

Zelfscan

Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) leverde in 2009 een onderzoeksrapport “Het nieuwe strategische adviesstelsel: een verbeteringsgerichte procesanalyse” (PDF, 1,5 MB) af waarin een analyse werd gemaakt van en een aantal aanbevelingen werden gedaan over de werking van de strategische adviesraden. SBOV ondervroeg daarvoor de leden van algemene raden van 9 strategische adviesraden over de werking van de raad waarvan men lid was. Daarbij kwamen vragen aan bod over de input (inclusiviteit en representativiteit, taakbelasting), de throughput (het adviesproces, nazorg en communicatie) en de output (kwaliteit en doorwerking).

 

Daarnaast ontwikkelde SBOV ook een ‘zelfscan’: een zelfevaluatie instrument waarmee de leden van de sectorraden konden worden bevraagd.
In de loop van het voorbije jaar konden de leden van de sectorraden van de SARC anoniem een vragenlijst invullen. Deze werd door het secretariaat verwerkt. De resultaten werden door de raden besproken.

 

Het doel van deze zelfscan of algemene bevraging van de leden is tweeledig: op korte termijn wil men de aandachtspunten in kaart brengen en de werking van de raad optimaliseren. Op (middel)lange termijn zou dit een systematisch evaluatie- en kwaliteitsinstrument kunnen worden.

 

De SARC licht zijn gecoördineerd advies over de beheersovereenkomst met de VRT toe - 04/03/2011

De Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media organiseert een aantal hoorzittingen ter voorbereiding van de beheersovereenkomst met de VRT. Op vrijdag 4 maart 2011 is de SARC uitgenodigd voor een toelichting bij het gecoördineerde advies over de beheersovereenkomst met de VRT (PDF). Algemeen secretaris Iris Van Riet zal het advies van de SARC toelichten.

 

De Sectorraad Media licht zijn advies bij de Beheersovereenkomst VRT toe in de Commissie Media van het Vlaams Parlement - 11/01/2011

Op dinsdag 11 januari 2011 vond er een hoorzitting plaats over de beheersovereenkomst 2012-2016 van de VRT met de Vlaamse Gemeenschap in de Commissie Media van het Vlaams Parlement. David Stevens en Hilde Van den Bulck, voorzitter en ondervoorzitter van de Sectorraad Media van de SARC, lichtten er het advies van de sectorraad toe.

 

De SARC licht zijn standpunt aangaande de interne staatshervorming toe in de Commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement

Op woensdag 24 november 2010 vond er een hoorzitting plaats in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme van het Vlaams Parlement over het groenboek interne staatshervorming. De leden van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement werden ook uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De algemeen voorzitter van de SARC, Luc Verschueren, lichtte er het standpunt van de SARC toe. Het verslag van deze hoorzitting is binnenkort beschikbaar op de website van de SARC.

 

Toelichting advies beleidsnota’s in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement

De verslagen van de voorstelling van het advies van de SARC bij de beleidsnota’s in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement zijn beschikbaar.

 

Cultuurforum - 25/01/2010

Cultuur heeft debat nodig. Zeker als het over de toekomst van cultuur in Vlaanderen gaat. Die toekomst moet in dialoog op de kaart worden gezet. Met het cultuurforum wil Vlaams minister Joke Schauvliege het brede cultuurveld het woord geven.

 

Het cultuurforum is een proces waarbij professionals uit de cultuursectoren en de strategische adviesraad samen nadenken over de toekomst van cultuur en cultuurbeleid in Vlaanderen. Het uitgangspunt van het cultuurforum is de beleidsnota Cultuur, de focus is 2020. Het cultuurforum resulteert in mei/juni 2010 in adviezen die de minister in staat moeten stellen om de in de beleidsnota opgenomen strategische doelstellingen verder te verfijnen en in een dynamisch perspectief te plaatsen. Er worden daartoe zeven groepen of ateliers samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een begeleidend ambtenaar van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media of van de strategische adviesraad, en een panel van professionals uit het brede culturele veld. Diverse leden van de SARC werken actief mee aan dit initiatief.

 

Rapport Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

De Algemene Raad van de SARC werkte mee aan het rapport “Het nieuwe strategische adviesstelsel: een verbeteringsgerichte procesanalyse” van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) voor de periode 2007-2011.

 

Toelichting advies Beleidsnota’s in Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van Vlaams Parlement

Het advies van de SARC over de diverse beleidsnota’s in het beleidsdomein werd door verschillende vertegenwoordigers van de SARC en zijn sectorraden toegelicht in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.

 

Op donderdag 3 december 2009 stelden Bart Vanreusel, voorzitter en Line Dumoulin, ondervoorzitter van de Vlaamse Sportraad het advies voor over de Beleidsnota Sport. In de namiddag lichtte algemeen voorzitter Luk Verschueren de structuur van de SARC toe. Daarna kwam werd het advies van de Algemene Raad aangaande de vier beleidsnota’s in het beleidsdomein voorgesteld door algemeen secretaris Iris Van Riet. Ook de adviezen van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over de Beleidsnota Cultuur kwamen aan bod. De toelichting van Kunsten en Erfgoed was toevertrouwd aan Herman Baeten, Eva Tahon en Hugo Vanden Driessche, allen lid van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed. Het advies van de Sectrorraad Sociaal-Cultureel Werk werd voorgesteld door voorzitter Frie De Greef en leden Kaat Peeters en Geert Puype.

 

Op dinsdag 5 januari 2010 om 14u30 licht de Sectorraad Media het advies aangaande de Beleidsnota Media toe in de commissie.

 

Op donderdag 7 januari 2010 om 10u00 is de Vlaamse Sportraad voor een tweede hoorzitting over de Beleidsnota Sport uitgenodigd in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.

 

Beaufort 03: Triënnale voor hedendaagse kunst - 19/09/2009

Het eerste werkjaar van de SARC zit er op. Dankzij de grote inzet en betrokkenheid van alle leden, kan een positieve balans voorgelegd worden. Om hen hiervoor te bedanken, nodigt de SARC zijn leden samen met hun partner of een vriend/in van harte uit op zaterdag 19 september 2009 voor een geleid bezoek aan BEAUFORT 03, de derde editie van de Triënnale voor hedendaagse kunst.

 

Interview Knack - 27/04/2009

Op maandag 27 april 2009 had de SARC een gesprek met Knack-journalist Karl van den Broeck over het Memorandum aan de nieuwe Vlaamse Regering. In het luik Cultuur van het verkiezingsprogramma van Knack (nieuw venster) van 3 juni 2009 zijn meerdere punten geïnspireerd door het memorandum.

 

Hoorzitting over de oprichting van een Kenniscentrum Mediawijsheid - 03/03/2009

Op 3 maart 2009 vond in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de vraag op welke wijze de eventuele oprichting van een kenniscentrum Mediawijsheid moet worden georganiseerd, in opvolging van het voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de gamesector in Vlaanderen. De heer David Stevens, voorzitter van de Sectorraad Media, lichtte het standpunt van de sectorraad toe.

 

Rondetafelmoment onderzoek "Algemene veiligheid van verenigingslokalen in de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport" - 18/03/2009

In 2008 werd, in opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd en Sport, een onderzoek uitbesteed met betrekking tot de algemene veiligheid van verenigingslokalen in de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport. Dit onderzoek werd afgerond in het najaar van 2008. De studie, uitgevoerd door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de UGent, had tot doel om zicht te krijgen op de bevoegdheden in deze materie van de verschillende bestuursniveaus, de problematiek in kaart te brengen en hiaten in regelgeving en uitvoering op te lijsten.

 

In opvolging van deze studie organiseert het kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd en Sport op 18 maart 2009 een rondetafelmoment met een aantal betrokken organisaties uit het middenveld. Doelstelling van dit rondetafelmoment is om de resultaten van het onderzoek toe te lichten, een aantal beleidsvoorstellen op tafel te leggen en te bespreken.

 

De SARC zal vertegenwoordigd zijn via de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad.

 

Staten-Generaal van de Media - 19/03/2009

Donderdag 19 maart 2009 vond de Staten-Generaal van de Media plaats. De Staten-Generaal werd georganiseerd door het kabinet van Vlaams minister van Media Kris Peeters. De Staten-Generaal is een overlegplatform om de kwaliteit en de pluraliteit van de Vlaamse pers te bespreken.

 

Culturele ontmoeting op 11/02/2009 - Kunstencentrum Wiels

Om zijn leden te bedanken voor hun inzet in de startfase van de nieuwe strategische adviesraad nodigt de SARC hen, samen met hun partner, van harte uit op een culturele ontmoeting op woensdag 11 februari 2009 vanaf 18u30 in het Brusselse kunstencentrum Wiels (nieuw venster), waar op dat ogenblik de tentoonstelling Un-Scene (nieuw venster) loopt. Er is gelegenheid voor een kort geleid bezoek in groepjes. Daarna volgt een receptie om gezellig na te praten.

 

Hoorzitting Mediadecreet – 13/01/2009

Op 13 januari 2009 vond in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over het ontwerp van decreet betreffende de radio-omroep en de televisie. De heer David Stevens, voorzitter van de Sectorraad Media, lichtte het standpunt van de sectorraad toe.

 

Prof. dr. Jo Bardoel te gast bij de Sectorraad Media

Prof. dr. Jo Bardoel, voorzitter van de Commissie Media van de Raad voor Cultuur in Nederland, was te gast op de vergadering van de Sectorraad Media van 4 december 2008. Hij gaf er een toelichting bij de werking en de adviezen van de Nederlandse tegenhanger van de sectorraad en bij het algemene mediabeleid in Nederland.

 

Jo Bardoel (1951) is bijzonder hoogleraar Mediabeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair hoofddocent bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Voor The Amsterdam School of Communications (ASCoR) is de heer Bardoel werkzaam als senior-onderzoeker.

 

Receptie voor uittredende en nieuwe leden op 26/11/2008

Op 26 november 2008 nodigt Vlaams minister Bert Anciaux de uittredende en nieuwe leden van de commissies en raden binnen de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Sport uit voor een feestelijke receptie in de BOZAR vanaf 18u30. Bedoeling is de uittredende leden te bedanken en de nieuwe leden welkom te heten. Er staat een korte toespraak op het programma gevolgd door gezellig bijpraten met muzikale begeleiding van het Livingstone Combo.

 

Installatievergadering 21/05/2008

Op woensdag 21 mei vond in de Ancienne Belgique de installatievergadering van de SARC plaats. De algemeen voorzitter van de raad, de heer Luk Verschueren, hield de openingstoespraak. Ook de heer Guy Redig, kabinetschef Jeugd, Cultuur en Participatie, en de heer Mark Andries, kabinetschef Media, spraken de aanwezigen kort toe. Samen met de leden konden ze het glas heffen op een goede start voor de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 

Hoorzitting Kunstendecreet 13/05/2008

Op 13 mei 2008 vond in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de wijzigingen aan het Kunstendecreet. De heer Johan Thielemans, voorzitter van de sectorraad Kunsten en Erfgoed, lichtte het standpunt van de sectorraad toe.